Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Rezolucija UN

Ujedinjene Nacije

Ekonomski i socijalni savet

Komislija za prevenciju kriminaltiteta i krivično pravo
Sedamnaesta sednica
Beč 14-18 April 2008
Agenda tačka 4

Svetski trendovi u kriminalu i odgovori: napor za integracije i kordinacije od strane Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal i od strane članica država u oblasti prevencije kriminala i krivičnog prava

Južna Afrika: ravidiran nacrt rezolucije

Jačanje vladavine prava kroz poboljšanje integriteta i kapaciteta tužilačke usluge

Komisija za prevenciju kriminala i krivično pravo

Pozivajući se na povelju UN, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, i Međunarodnu konvenciju o građanskim i političkim pravima, koji garantuju, posobno, princip jednakosti pred zakonom, pretpostavku nevinosti i pravo na pravično i javno suđenje od strane kompetentnog, nezavisnog i nezavisnog tribunala osnovanog u skladu sa zakonom,

Pozivajući se takođe na Međunarodnu konvenciju o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Pozivajući se nadalje na Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv korupcije, posebno njen član 11, u merama vezanim za pravosuđe i tužilaštvo,

Ubeđen da korupcija članova tužilaštva podriva vladavinu prava i negativno utiče na poverenje javnosti u pravosudni sistem i to da su integritet, nezavisnost i nepristrasnost tužlaca neophodni preduslovi za efikasnu zaštitu ljudskih prava i ekonomskohžg razvoja,

Pozivajući se na Smernicu uloga tužilaca, koja je usvojena na 8. Kongresu Ujedinjenih Nacija o prevenciji kriminaliteta i odnosu prema prestupnicima, održanoj u Havani u periodu 27 avgusta do 7 septembra 1990,

Pozivajući se takođe na Rezoluciju Ekonomskog i socijalnog saveta 2007/22, 26. jula 2007, na jačanje osnovnih principa pravosudnog ponašanja, u kome je Savet zahtevao od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal, između ostalog, da istraži razvoj tehničke saradnje i aktivnosti koje su usmerene na jačanje integriteta i kapaciteta drugih pravosudno krivičnih organizacija, posebno tužilaštva i policije, u saradnji sa inicijativom države i relevantnim međunarodnim organizacijama,

Pozdravljajući izveštaj Generalnog sekretara za jačanje pravosuđa, integriteta i pravne države kroz tehničku pomoć u razvijanju, tranziciji i društvu nakon sukoba, sa osvrtom na Afriku, i napredak kome je doprinela Kancelarija Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal u implementiranju rezolucije Generalne Skupštine 2007/22, kao što je opisano u izjavi,

Priznajući važan posao koji obavlja Međunarodni i regionalni forum, uključujući i Međunarodno udruženje pravnika u razvoju i širenju standarda i mera za jačanje ponašanja tužilaštva,

Uvereni da su Standardi profesionalne odgovornosti i izjave osnovnih dužnosti i prava tužilaca, razvijeni od strane Medjunarodnog udruženja tužilaca, dopuna Smernici uloga tužilaca:

1. zahteva od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal da se proslede Standardi o profesionalnoj odgovornosti i izjava osnovnih dužnosti i prava tužilaca, koji su dodati ovoj rezoluciji, državama da razmotre i stave komentare;
2. Takođe zahteva od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal da pripreme za treći kvartal 2008, strukturisanu, doslovnu kompilaciju komentara dobijenih od država, kao dodatak Standardima profesionalne odgovornosti i izjavi osnovnih dužnosti i prava tužilaca;
3. Poziva države članice, konzistentno njihovom pravnom sistemu, da ohrabre svoja tužilaštva da uzmu u obzir Standarde profesionalne odgovornosti i izjavu osnovnih dužnosti i prava tužilaca, i gore navedeni dodatak pri razmatranju ili razvijanju pravila sa poštovanjem profesionalnih i etičkih ponašanja članova tužilaštva;
4. Zahteva od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal da nastavi da obezbeđuje, na zahtev država članica, tehničku podršku, uključujući, kao prikladno, materijale i alate, kao npr. Standarde profesionalne odgovornosti i izjavu osnovnih dužnosti i prava tužilaca i gore pomenuti dodatak, da omogući ovim državama da ojačaju integritet i kapacitet tužilaštava;
5. Poziva države članice i donatore da obezdete dodatni novčani doprinos za gore pomenute razloge u skladu sa pravilima i procedurom Ujedinjenih Nacija;
6.  Zahteva od  Generalnog Sekretara da izvesti Komisiju za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe na 20. sednici o implementaciji ove rezolucije.

Aneks

Standardi profesionalne odgovornosti i izjava osnovnih dužnosti i prava tužilaca

Imajući na umu da su ciljevi Međunarodnog Udruženja Tužilaca postavljeni u čl. 2.3 ovog Pravilnika i uključuju promovisanje pravičnog, efektivnog, nepristrasnog i efikasnog gonjenja učinioca krivičnih dela, kao i promociju visokih standarda i principa u administraciji krivičnog pravosuđa;

Imajući na umu da su Ujedinjene Nacije na njenom osmom Kongresu o prevenciji kriminala i ponašanjanu prema okrivljenom u Havani, Kuba 1990, prihvatile Smernicu o ulozi tužilaca;

Imajući na umu  da je zajednica naroda prihvatila pravo na slobodu svih ljudi u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima UN i kasnijim međunarodnim sporazumima, konvencijama i drugim instrumentima;

Imajući na umu da javnost mora da ima poverenja u krivično pravosudni sistem;

Imajući na umu da svi tužioci igraju važnu ulogu u administraciji krivičnog pravosuđa;

Imajući na umu da stepen uključenosti, ako neko, od tužilaca u istražmoj fazi varira od jedne jurisdikcije do druge;

Imajući na umu da je tokom vršenja funkcije, očuvanje tužilačke diskrecije teška i ozbiljna odgovornost;

I imajući na umu da ovo vršenje treba da bude transparentno što je više moguće, u skladu sa ličnim pravima, bez preke potrebe ponovo viktimizovati žrtvu i treba da se sprovodi na objektivan i nepristrasan način;

Stoga, Međunarodno Udruženje Tužilaca prihvata sledeće, kao izjave standarda profesionalnenog ponašanja za sve tužioce i njihove suštinske dužnosti i prava.

1. PROFESIONALNO PONAšANJE

Tužilac treba:

a) uvek čuvati čast i dostojanstvo profesije;
b) uvek se ponašati profesionalno, u skladu sa zakonom i pravilima profesionalne etike;
c) sve vreme poštovati najviše standarde integriteta i brige;
d) biti dobro informisan i u toku sa relevantnim pravnim razvojem;
e) treba da bude, da se vidi da je, dosledan, nezavisan i nepristrasan;
f) uvek štite prava optuženog na pravično suđenje, i posebno obezbedi da su dokazi koji idu u prilog optuženom otkriveni u skladu sa zakonom ili zahtevom pravičnog suđenja;
g) uvek služi i štiti javni interes;
h) poštuje, štiti i podržava univerzalni koncept o ljudskom dostojanstvu i ljudskim pravima.

2. NEZAVISNOST
                  
                  2.1 Da koristi tužilačku diskreciju kad je dozvoljeno u posebnim slučajevima, 
                         treba da vrši nezavisno i slobodno od političkog mešanja.
                   
                  2.3 Ako ne-tužilački ovlašćeni organ ima pravo da uputi opšte ili specifične
                         instrukcije tužiocima, takve instrukcije trebaju biti:
 
                             transparentne;
                             u skladu sa zakonom
                             podvrgnuta na uspostavljanje smernice za zaštitu aktuelne i pretpostavku
                             tužilačke nezavisnosti.

2.4 Sva prava ne-tužilački ovlašćenih organa da usmere institucije postupka ili da
       obustave legalno pokrenuti postupak, treba da budu izvršena na sličan način.


3. NEPRISTRASNOST       

       Tužilac treba da obavlja svoju dužnost bez straha, favorizovanja ili predrasuda.
       Posebno treba da:

a) obavljaa svoju funkciju nepristrasno
b) ne podleže pojedinačnom ili grupnom interesu i pritisku javnosti ili medija i treba da radi samo u javnom interesu
c) postupa objektivno
d) vodi računa o svim relevantnim okolnostima, bez obzira da li su u korist ili na štetu osumnjičenog;
e) u skladu sa lokalnim zakonom ili potrebama pravičnog suđenja, nastojati da obezbedi da su sva neophodna i razumna pitanja proverena i da je rezultat obelodanjen, bez obzira da li to vodi ka osuđujućoj ili oslobađajućoj presudi optuženog;
f) uvek traga za istinom i pomažu sudu da dođe do istine i do pravde između zajednice, žrtve i optuženog u skladu sa zakonom i pravičnošću.
      

4. ULOGA U KRIVIČNOM POSTUPKU


4.1 Tužilac treba da obavlja svoju dužnost pošteno, konstantno i brzo.

4.2 Tužilac treba da igra aktivnu ulogu u krivičnom postupku na sledeći način:

a) gde je ovlašćen zakonom ili praksom da učestvuje u istrazi zločina, ili da vrši vlast nad policijom ili drugim istražiteljima, on će to raditi objektivno, nepristrasno i profesionalno;
b) dok nadlgeda instraživanje zločina, mora da se uveri da istražitelji poštuju zakonska pravila i osnovna ljudska prava;
c) kada daje savet, on će paziti da ostane nepristrasn i objektivn;
d) u pokretanje krivičnog postupka, on će se upustiti jedino kada je slučaj potkrepljen dokazima koji su pouzdani i prihvatljivi, i neće nastaviti sa gonjenjem u nedostatku tih dokaza;
e) tokom čitavog postupka slučaj će biti gonjen čvrsto ali pravično; i ne van onoga što je navedeno u dokazima;
f) kad, u skladu sa lokalnim pravom i praksom, on vrši nadzor u odnosu na primenu sudske odluke ili obavlja druge ne tužilačke funkcije, on uvek deluje u javnom interesu.

4.3 Tužilac treba, nadalje da:

a) čuva provesionalnu poverljivost;

b) u skladu sa lokalnim zakonom i zahtevima pravičnog usđenja, uzimajući u obzir, legitimne interese i moguću zabrinutost žrtava i svedoka, kada je njegov lični interes, ili može biti, ugrožen, i nastoji da žrtve i svedoci budu obavešteni o svojim pravima; i takođe nastoji da svaka oštećena strana bude obaveštena o pravu na regres kod neke više instance/suda, gde je to moguće;

c) štiti prava optužeenih u saradnji sa sudom i drugim relevantnim agencijama;

d) otkriva vezano za optuženog relevantne štetne i korisne informacije što je pre moguće, u skladu sa zakonom ili zahtevima pravičnog suđenja;

e) ispituje predložene dokaze da se utvrdi da li su u skladu sa zakonom ili ustavom pribavljeni;

f) odbja da iskoristi dokaze za koje se objektivno moze verovati da su dobijeni na nezakonit način ili putem metoda koje sadrže teška kršenja ljudskih prava osumnjičenih ili određene metode koji sadrže torturu ili nečovečno postupanje;

g) nastoji da se određene mere preduzmu protiv onih koji su odgovorni za ove metode;

h) u skladu sa lokalnim pravnom i zahtevima pravičnog suđenja, sa dužnom pažnjom razmotri odricanje od gonjenja, prekid postupka uslovno ili bezuslovno ili preusmeravanje krivičnih predmeta, i posebno one slučajeve koji uključuju maloletne prestupnike, od formalnog pravnog sistema, sa punim poštovanjem prava žrtava i optuženih, gde su ovakve radnje odgovarajuće.


5. SARADNJA

Da bi se obezbedila pravičnost i efikasnost tužilačke profesije, tužilac treba:

a) da sarađuje sa policijom, sudom, pravnicima, braniocem, javnim pravobranilaštvom i drugim vladinim agencijama, bilo da su domaće ili strane; i

b) pruži pomoć tužilaštvu i kolegama drugih juristdikcija, u skladu sa zakonom i u duhu međusobne saradnje.

6. OSNAŽIVANJE

6.. Ovlašćenja

Kako bi se osiguralo da tužioci izvršavaju svoje profesionalne obaveze nezavisno i u skladu sa ovim standardima, oni treba da budu zaštićeni od uticaja vlade.
U principu imaju pravo:

a) da vrše svoje profesionalne funkcije, bez zastrašivanja, ometanja, uznemiravanja, bespotrebnog uplitanja ili neopravdanog izlaganja građanskoj, krivičnoj ili drugoj odgovornosti;

b) da im vlasti obezbede fizičku zaštitu i sigurnost, kao i njihovim porodicama, kada je ta opasnost povezana sa vršenjem i ispunjavanjem profesionalne funkcije;

c) da im budu obezbeđeni adekvatni uslovi za rad usluga i odgovarajuća naknada, koji ne mogu biti proizvoljno umanjeni;

      d) na razumni i uređen mandat, penziju i starosnu granicu za penziju pod uslovom za  zaposlenje ili izborom u određenim slučajevima;

      e) na zapošljavanje i napredovanje bazirano na objektivnim kriterijumima, i sa određenim  profesionalnim kvalifikacijama, sposobnostima, integritetom, uspehom i iskustvom, i odlučivanje u skladu sa poštenom i nepristrasnom procedurom;

      f) na brzo i pravično suđenje, na osnovu zakona i pravne regulative, gde su disciplinske mere zahtevane zalbom navedenom u tužbi van opsega odgovarajućih 
      profesionalnih standarda;

      g) na objektivnu procenu i odluku disciplinskom postupku;

      h) da osniva i pristupa strukovnim udruženjima ili drugim organizacijama da predstavlja njihove interese, da promoviše njihove profesionalne treninge i da štiti njihov status; i

      i) da odustane kada postoji nezakoniti nalog ili nalog koji je u suprotnosti sa profesionalnim standardima ili etikom;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije