Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Standardi profesionalne odgovornosti i izjava od suštinske dužnosti i prava tužilaca

Standardi profesionalne odgovornosti i izjava od suštinske dužnosti i prava tužilaca

usvojeni od strane Međunarodnog udruženja tužilaca 23.  aprila 1999

Predgovor

Međunarodno udruženja tužilaca osnovano je u junu 1995 u Ujedinjenim nacijama kancelarija u Beču i formalno inaugurisano u septembru 1996 na prvoj Generalnoj Skupštini u Budimpešti. Naredne godine u Otavi, Skupština je odobrila Ciljeve Udruženja koji su sada sadržani u članu 2.3 Statuta Udruženja. Jedan od najvažnijih napomenutih ciljeva je da:

".. Promovišu i unaprede te standarde i načela koja su opšte međunarodno priznata kao neophodna za pravilno i nezavisno gonjenje krivičnih dela. "

U prilog tom posebnom cilju odbora Udruženja, predsednica g-đa  Retha Meintjes iz Južne Afrike, je postavljena da izradi set standarda za tužioce. Sa prvim nacrtom se upoznalo članstvo u julu 1998, a finalnu verziju je odobrio Izvršni odbor na svom prolećnem zasedanju u Amsterdamu u aprilu 1999. godine

Standardi profesionalne odgovornosti i izjava osnovne dužnosti i prava tužilaca Međunarodnog udruženja tužilaca koja će služiti kao međunarodni standard za ponašanje tužioca kao pojedinca, kao i tužilaštva kao organizacije. Namera nam je da to ne bude prazno slovo na papiru, već naprotiv radni dokument koji koristi tužilaštvo za razvijanje i jačanje njihovih sopstvenih standarda. Mnogo napora Udruženje će u narednom periodu usmeriti na promovisanje Standarda i njihovu upotrebu u radu tužilaca širom sveta.

Standardi profesionalne odgovornosti i izjava osnovnih dužnosti i prava tužilaca

Imajući na umu da su ciljevi Međunarodnog udruženja tužilaca navedeni u članu 2.3 statuta i uključuju promovisanje fer, efikasnog, nepristrasnog procesuiranja krivičnih dela, kao i obezbeđenje visokih standarda i principa u sprovođenju pravde u krivičnim postupcima;

Imajući na umu da su Ujedinjene nacije na svom osmom Kongresu o prevenciji kriminala i postupanju sa prestupnicima u Havani, na Kubi 1990 usvojile Smernice o ulozi tužilaca;

Imajući na umu da je zajednica naroda proglasila prava i slobode svih ljudi u Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima i kasnijim Međunarodnim sporazumima, konvencijama i drugim instrumentima;

Imajući na umu da javnost treba da ima poverenja u integritet sistema krivičnog pravosuđa;

Imajući na umu da svi tužioci imaju ključnu ulogu u sprovođenju pravde;

Imajući na umu da stepen angažovanja tužilaca u fazi istrage u različitim zemljama varira;

Imajući na umu da je vršenje tužilačke dužnosti naporna i ozbiljna odgovornost;

I Imajući na umu da to vršenje treba da bude što je moguće transparentnije, u skladu sa ličnim pravima, da se žrtva ne podvrgava ponovnom prolasku kroz postupak;

Međunarodno udruženje tužilaca u skladu sa gore navedenim, usvaja sledeće  standarde profesionalnog ponašanja za sve tužioce i njihove osnovne dužnosti i prava:

1. Profesionalno ponašanje

Tužilac treba da:

         a) U svakom trenutku održi čast i dostojanstvo svoje profesije;

         b) Uvek  da postupa profesionalno, u skladu sa zakonom, pravilima i
             etikom svoje profesije;

         c) Sve vreme primenjuje najviše standarde pošteno i pažljivo odnoseći
             se ka profesiji:

         d) Da uvek bude dobro informisan o relevantnom pravnom razvoju;

         e) Teže da bude dosledan, nezavisan i nepristrasan;

         f) Uvek štiti optužene osobe, pravo na pravično suđenje, a posebno
             obezbeđuju da se obelodane dokazi koji pogoduju optuženim u skladu sa
             zakonom ili potrebama suda koji vodi postupak;

         g) Uvek služi javnom interesu i štiti ga;

         h) Poštuje, štiti i podržava univerzalni koncept ljudskog dostojanstva
              i ljudskih prava.

2. Nezavisnost

          2.1 Bavljenje tužilačkim pozivom, kada je to dozvoljeno u posebnim  zakonodavstvom, mora da se vrši nezavisno i bez političkog mešanja.

         

          2.2 Opšta ili posebna uputstva tužiocima, ako su od netužilačkih organa, moraju biti:

                     • transparentna;

                     • u skladu sa statutom organa;

                     • u skladu sa ustanovljenjnim pravilima, štiteći pri tom tužilačku nezavisnost.

          2.3 Sva prava ne-tužilačkih organa da pokreću krivični postupak ili da zakonski obustavi pokrenut postupak, treba da se ostvaruje na sličan način.

3. Nepristrasnost

Tužioci moraju obavljati svoje dužnosti bez straha, pristrasnosti ili predrasuda. Naročito oni moraju:

                a) Obavljati nepristrasno svoje dužnosti;

                b) Neće biti pod uticajem pojedinca ili grupe, javnih ili medijskih pritisaka i moraju uvažavati javni interes;

                c) Postupaju objektivno;


                d) Uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, bez obzira da li su u korist ili na štetu osumnjičenog;

                e) U skladu sa lokalnim zakonom ili potrebama suda koji vodi postupak, nastoje da se obezbedi poštovanje, adekvatna i puna istraga kako bi se dokazala krivica ili nevinosti osumnjičenog;

               f) Uvek da streme za istinom, učestvuju u sudu i obezbeđuju zakonsko i sprovodljivo rešenje za stradalog, okrivljenog i javni interes u skladu sa zakonom i pravičnošću
.
4. Uloga u krivičnom postupku

          4.1 Tužioci moraju obavljati svoje dužnosti pošteno, dosledno i ekspeditivno.

          4.2 Tužioci moraju aktivno učestvovati u krivičnom postupku, a posebno:

                a) Ako su ovlašćeni zakonom ili praksom da učestvuju u istrazi zločina, odnosno nadzorom nad policijom ili drugim istraživačima, oni će to učiniti objektivno, nepristrasno i profesionalno;

                b) Prilikom nadgledanja istrage zločina, oni moraju da obezbede, da istražne službe, poštuju zakon i osnovna ljudska prava;

                c) Davanje saveta, oni se  moraju pobrinuti da ostanu nepristrasni i objektivni;

                d) Pokretanje krivičnog postupka mora biti zasnovano na čvrstim dokazima

                e) U toku krivičnog postupka, krivično gonjenje mora biti strogo, ali fer i u skladu sa dokazima;

                 f) Prilikom ispunjenja nadzornih funkcija, u skladu sa lokalnim zakonom i praksom u pogledu izvršenja odluke ili obavljanja druge ne-tužilačke funkcije, oni uvek treba da postupaju u javnom
                    interesu.

           4.3 Tužioci će takođe:

           a) čuvati profesionalnu tajnu,

           b) u skladu sa lokalnim zakonom i zahtevima pravičnog suđenja, legitimnih interesa i mogućih problema žrtava i svedoka, ako ugrožava njihov lični interes, informisaće žrtve i svedoke o
               njihovim prvima, i nastoji da informiše o pravu na žalbu višoj instanci / sudu, kada je to moguće;

           c) zaštitu prava optuženog u saradnji sa sudom i drugim
               relevantnim organima;

           d) saopštiti optuženom relevantne pretkrivične informacije što je moguće pre u skladu sa zakonom i zahtevima pravičnog suđenje;

           e) ispitati predložene dokaze da se utvrdi da li su u skladu sa zakonom i ustavom;

            f) odbiti da koriste dokaz, koji su dobijeni nezakonitim putem sa grubim kršenjem prava optuženog, a posebno, mučenjem ili okrutnim ponašanjem;

           g) nastoje da primene određene mere protiv onih koji koriste takve metode,

                h) u skladu sa lokalnim zakonom i zahtevima pravičnog suđenje pažljivo ramotriti mogućnost neuspeha optužbe, prekid postupka uslovno ili bezuslovno, izbor krivičnog dela, ako je to moguće, posebno kod dela sa maloletnom delinkvencijom, s dužnim poštovanjem prava osumnjičenih i žrtve.


5. Saradnja

Da bi se obezbedila pravičnost i efikasnost krivičnog gonjenja, tužioci treba da:

     a) sarađuju sa policijom, sudovima, advokatima, braniocima, javnim braniocima i drugim vladinim organima, kako domaćim, tako i stranim; i

     b) i pružti pomoć tužilaštvima i kolegama iz drugih nadležnosti, u skladu sa zakonom i u duhu međusobne saradnje.

6. Ovlašćenja

Kako bi se osiguralo da tužioci izvršavaju svoje profesionalne obaveze nezavisno i u skladu sa ovim standardima, oni treba da budu zaštićeni od uticaja vlade.

U principu imaju pravo:

     a) da vrše svoje profesionalne funkcije, bez zastrašivanja, ometanja,  uznemiravanja, bespotrebnog uplitanja ili neopravdanog izlaganja građanskoj, krivičnoj ili drugoj odgovornosti;

     b) da im vlasti obezbede fizičku zaštitu i sigurnost, kao i njihovim  porodicama, kada je ta opasnost povezana sa vršenjem i ispunjavanjem profesionalne funkcije;

     c) da im budu obezbeđeni adekvatni uslovi za rad i odgovarajuća naknada, koji ne mogu biti proizvoljno umanjeni;

     d) da budu obezbeđeni određenom dužinom mandata, penzijom starosnom granicom za penziju, u skladu i u zavisnosti od uslova rada i drugih faktora;

     e) da se zapošljavaju na osnovu objektivnih kriterijuma, a posebno u odnosu na stručnu spremu, sposobnost, iskustvo, i na osnovu fer i nepristrasne procedure;

     f) na brzo i pravično suđenje, u skladu sa zakonom ili propisima, u slučaju kada se prema njima primenjuju disciplinske mere, ako je protiv njihovih radnji upućena žalba na pravilnost obavljanja
         profesionalne obaveze.

     g) na objektivnu ocenu i odluku kada se radi o takvim slučajevima;

     h) da zbog ličnih interesa, zaštite svoje stručnosti i zaštite svog statusa formiraju i pristupaju u udruženja ili druge organizacije:

     i) da ne ispune nezakonite naredbe

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije