Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II

Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II

Projekat „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“ predstavlja nastavak saradnje Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Savetovališta za borbu protiv nasilja u porodici.

Partneri će u toku II faze projekta nastaviti da rade na poboljšanju održivog modela medjuinstitucionalne saradnje izmedju relevantnih institucija kako bi poboljšali rešavanje slučajeva porodičnog nasilja, povećali efektivnost u procesuiranju i sprečili buduće slučajeve nasilja kao i pružili efikasniju zaštitu žrtvama porodičnog nasilja. Ovaj kao i prethodni projekat finasijski je podržan od strane USAID – ovog projekta Reforma pravosuđa i odgovorna vlast (JRGA).

Odabrano je 4 pilot tužilaštva u kojima će se sprovoditi aktivnosti. Kriterijumi za izbor tužilaštva bili su gradovi u kojima postoji mreža advokata Savetovališta koji pružaju pravnu pomoć žrtvama nasilja, kao i zainteresovanost tužilaštava da budu uključena u projekat. Pilot tužilaštva koja su odabrana su: Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu, Osnovno javno tužilaštvo u Čačku i Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu.


Inicijalni sastanak u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“ u Pančevu

UTSPrvi od 4 inicijalna sastanka u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“ organizovan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu. Sastanku su prisustvovali: Ana Borović – Osnovni javni tužilac u Pančevu, Goran Medaković – zamenik Osnovnog javnog tužioca u Pančevu, Mirjana Samardzić – ispred JRGA projekta, Marina Matić Bošković – potpredsednica Programskog saveta UTS, Slobodan Josimović – zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i Daliborka Vukić – koordinator u UTS.

Inicijalni sastanak za cilj ima upoznavanje sa programom i aktivnostima koji kroz projekat treba implementirati u pilot tužilaštvima.
Teme o kojima se govorilo na sastanku su:

•    Protokol o bezbednosti žrtve – smernice za tretman i zaštitu žrtava nasilja u porodici prilikom njihove posete sudovima i javnim tužilaštvima
•    Komunikacija sa lokalnim medijima – povećanje stope izveštavanja o porodičnom nasilju i organizovanje TV debata
•    Koordinacioni sastanak – potreba redovnog organizovanja ovakvih sastanaka kako bi predstavnici institucija uključenih u proces zaštite žrtava razmatrali sve prijavljene slučajeve porodičnog nasilja i time unapredili saradnju i efikasnost u njihovom radu.
•    Upravljanje predmetima – omogućavanje da se u praksi ovi postupci odvijaju po hitnoj proceduri
•    Učešće advokata i uspostavljanje saradnje između advokata i relevantnih institucija.


Inicijalni sastanak u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“ u Valjevu

UTSValjevo, 3. april 2015.

Drugi od 4 inicijalna sastanka u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“, održan je 03. 04.2015. godine u Valjevu.

Sastanku su prisustvovali : Viši javni tužilac u Valjevu – Miodrag Plazinić; Osnovni javni tužilac u Valjevu – Mile Nikolić; zamenica Osnovnog javnog tužioca – Dragana Marković (koja je određena za koordinaciju rada tužilaštva i ostalih organa u slučajevima porodičnog nasilja, Slobodan Josimović – zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i Daliborka Vukić ispred UTS.  

Predstavnicima tužilaštva u Valjevu predstavljeni su program i aktivnosti koje projektom treba implementirati u pilot tužilaštvima a to podrazumeva uspostavljanje neposredne i trajne saradnje tužilaštva, policije i centra za socijalni rad na otkrivanju i rasvetljavanju slučajeva porodičnog nasilja.

Takva saradnja podrazumeva održavanje redovnih sastanaka predstavnika ovih institucija na kojima bi se razmatrali svi prijavljeni slučajevi partnerskog i porodičnog nasilja.

Ukazano je na potrebu izrade protokola kojim bi se regulisala procedura i način ostvarivanja zaštite žrtava porodičnog nasilja i očuvanje njihove bezbednosti tokom trajanja krivično istražnog postupka.

Takođe, ukazano je na potrebu da se aktivnosti tužilaštva i ostalih institucija koje sarađuju, predstave javnosti kao i da javnost češće bude informisana o postupanju nadležnih organa u slučajevima porodičnog nasilja, što bi doprinelo izgradnji poverenja u državne institucije i podstaklo građane da prijavljuju slučajeve porodičnog nasilja.

Jedna od tema bila je i upravljanje predmetima u okviru koje je se raspravljalo o mehanizmima za efikasnim upravljanjem predmetima koji se odnose na slučajeve porodičnog nasilja a koji podrazumevaju postupanje u određenim instrukcionim rokovima u zavisnosti od procenjenog stepena rizika za žrtvu i eskalacije nasilja.

Na kraju sastanka u Valjevu, dogovoreno je da prvi koordinacioni sastanak (koji pored tužioca podrazumeva i prisustvo predstavnika policije i centra za socijalni rad) bude zakazan u toku maja meseca.

Inicijalni sastanak u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“ u Čačku

UTSČačak, 9. april 2015.

Treći od 4 inicijalna sastanka u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“, održan je 09. 04.2015. godine u Čačku u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva.

Sastanku su prisustvovali Viši javni tužilac u Čačku - Dejan Veljković, Osnovni javni tužilac u Čačku - Danilo Vujičić, zamenica Osnovnog javnog tužioca - Ivana Kostićkoja je određena za koordinaciju rada tužilaštva i ostalih organa u slučajevima porodičnog nasilja, tužilački pomoćnik Vladimir Perišić, Slobodan Josimović - zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadukao i Daliborka Vukić ispred Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Predstavnicima tužilaštva u Čačku predstavljeni su program i aktivnosti koje projektom treba implementirati u pilot tužilaštvima a koje podrazumevaju konkretne aktivnosti za uspostavlјanje neposredne i trajne saradnje tužilaštva, policije i centra za socijalni rad na otkrivanju i rasvetlјavanju slučajevaporodičnog nasilјa, pružanja adekvatnih vidova zaštite žrtvama porodičnog nasilјa.

Ta saradnja podrazumeva uspostavlјanje i održavanje redovnih sastanaka predstavnika ovih državnih organa i institucija na kojima bi se razmatrali svi prijavlјeni slučajevi porodičnog i partnerskog nasilјa. Sastanke bi organizovalo Osnovno javno tužilaštvo u određenim vremenskim intervalima,jednom u 7, 10 ili 15 dana, u zavisnosti od broja prijavlјenih slučajeva, odnosno zastuplјenosti ovakvih slučajeva na području grada Čačka.

Teme o kojima se takodje govorilo na inicijalnom sastanku bile su i: Protokol o bezbednosti žrtve – koji podrazumeva smernice za tretman i zaštitu žrtava nasilja u porodici prilikom njihove posete sudovima i javnim tužilaštvim; Komunikacija sa lokalnim medijima kroz povećanje stope izveštavanja o porodičnom nasilju i organizovanje TV debata; Upravljanje predmetima, pod kojom se podrazumeva stvaranje mogućnosti da se u praksi ovi postupci odvijaju po hitnoj proceduri kao i učešće advokata i uspostavljanje saradnje između advokata i relevantnih institucija.

Na kraju sastanka dogovoreno jedaseu toku maja ili juna meseca tekuće godine održi prvi sastanak komebi pored zamenika javnog tužioca biliprisutniipredstavnicipolicije icentra za socijalni rad – supervizori za zaštitu dece i odraslih osoba, kako bi se razmatrali konkretnislučajeviporodičnog i partnerskog nasilјakoji su prijavlјeni u prethodnom periodua nisu procesuirani. Takodje,navedenom sastanku prisustvovaće ipredstavnici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Inicijalni sastanak u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“ u Pirotu

UTSPirot, 15. april 2015.

Četvrti i poslednji inicijalni sastanak u okviru projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II“, održan je 15. 04. 2015. godine u Pirotu u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.

Sastanku su prisustvovali: v.f. Višeg javnog tužioca u Pirotu – Sonja Nešić; v.f. Osnovnog javnog tužioca – Albertina Zlatković; tužilački pomoćnik - koji je određen za koordinaciju rada tužilaštva i ostalih organa u slučajevima porodičnog nasilјa – Đurić Predrag kao i Slobodan Josimović – zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i Daliborka Vukić ispred UTS.

Kao i u prethodnim pilot tužilaštvima, predstavnicima tužilaštva u Pirotu predstavljeni su program i aktivnosti koje projektom treba sprovesti u tužilaštvima a koje podrazumevaju uspostavljanje neposredne i trajne saradnje tužilaštva, policije i centra za socijalni rad na otkrivanju i rasvetljavanju slučajeva porodičnog nasilja kao i pružanja adekvatnih vidova zaštite žrtvama porodičnog nasilјa. Takva saradnja podrazumevala bi održavanje redovnih sastanaka predstavnika ovih institucija na kojima bi se razmatrali svi prijavljeni slučajevi partnerskog i porodičnog nasilja.

Takođe, ukazano je na neophodnost izrade protokola kojim bi se regulisala procedura i način ostvarivanja zaštite žrtava porodičnog nasilja i očuvanje njihove bezbednosti tokom trajanja krivično istražnog postupka kao i na potrebu da se aktivnosti tužilaštva i ostalih institucija koje sarađuju, predstave javnosti i da javnost češće bude informisana o postupanju nadležnih organa u slučajevima porodičnog nasilja, što bi doprinelo izgradnji poverenja u državne institucije i podstaklo građane da prijavljuju slučajeve porodičnog nasilja. Jedna od tema bila je i upravljanje predmetima u okviru koje je se govorilo o mehanizmima za efikasnim upravljanjem predmetima koji se odnose na slučajeve porodičnog nasilja a koji podrazumevaju postupanje u određenim instrukcionim rokovima u zavisnosti od procenjenog stepena rizika za žrtvu ili eskalacije nasilja.

Na kraju sastanka dogovoreno je da se u toku maja ili juna meseca tekuće godine zakaže i održi prvi sastanak kome bi, pored javnog tužioca bio prisutan predstavnik policije kao i predstavnici Centra za socijalni rad, kako bi se razmatrali slučajevi prijavljeni u prethodnom periodu a koji nisu procesuirani. Navedenom sastanku prisustvovaće i predstavnici Udruženja tužilaca Srbije.

----------

Nakon održanih Inicijalnih sastanaka u odabranim tužilaštvima, planirano je da se prema ukazanoj potrebi a u određenom vremenskom intervalu, održavaju koordinacioni sastanci na kojima bi pored tužilaca prisustvovali i predstavnici policije i predstavnici Centra za socijalni rad. Cilj koordinacionih sastanaka je uspostavljanje redovnih sastanaka predstavnika nadležnih institucija sa idejom da se zajednički razmatraju konkretni slučajevi porodičnog nasilja prijavljeni u prethodnom periodu, a koji jos uvek nisu procesuirani.

U svakom od pilot tužilaštava održano je po tri koordinaciona sastanka koji su planirani projektom. Koordinacioni sastanci održani su u Čačku 13. maja, 29. maja i 30. oktobra, u Valjevu 28. maja, 07. jula i 16. oktobra. U Pančevu koordinacioni sastanci održani su 26. maja, 30. juna i 15. oktobra a u Pirotu 27.maja, 18. juna i 12. oktobra.

Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'Sastanci u okviru projekta 'Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II'

Projektom je predviđeno i održavanje sastanaka sa predstavnicima suda i tužilaštva u svakom od pilot tužilaštava. Sastanci sa predstavnicima suda i tužilaštva predviđeni su kako bi se predstavnicima pravosudnih organa ukazalo na potrebu izrade i potpisivanja protokola između pravosudnih organa, kojim bi se regulisalo uspostavljanje posebnih prostorija za ispitivanje žrtava porodičnog nasilja, kao i drugih krivičnih dela, kojima bi se, u smislu čl. 103 ZKP-a, odredio status posebno osetljivih svedoka, u cilju njihovog ispitivanja bez neposrednog prisustva učinioca.

Planirani sastanci sa predstavnicima suda i tužilaštva održani su u svim pilot tužilaštvima i to: u Pirotu 24. septembra, u Pančevu 22. septembra u  Valjevu 11. septembra u Čačku 02. jula.  

U fazi izrade je publikacija na temu Postupanja u slučajevima porodičnog nasilja, koja će sadržati preporuke koje se odnose kako na normativno unapređenje, tako i na praksu pravosudnih organa i policije, saradnju svih aktera uključujući policiju i centre za socijalni rad.

Svesni problema da nasilje u porodici moze stvoriti obrazac nasilnickog ponasanja kod dece‎ koja odrastaju u sredinama gde je agresija ucestala, u saradnji sa JRGA projektom, Udruženje tužilaca Srbije izradilo je kratki promotivni film sa temom " Nasilje rađa nasilje", koji bi uticao na podizanje svesti na ovu temu, ali i kao prevencija buduceg nasilja.U tu svrhu kreiran je istoimeni Youtube kanal a kao centralno mesto za promovisanje filma odabrana je socijalna mreža Facebook.

Promotivni film možete pogledati ispod

 

Dve TV debate, planirane projektom, održane su u decembru i januaru na lokalnim televizijskim stanicama u Valjevu i Pančevu (gradovi u kojima se nalaze pilot tužilaštva). U pitanju su TV Valjevo +, kao i RTV Pančevo. Do kraja januara planirano je održavanje još dve takve TV debate.

 

 

Još dve TV debate održane su u januaru mesecu i to u Čačku 15.januara na lokalnoj TV stanici Galaksija, i u Pirotu 28. januara na TV stanici Pirot.

 

 

Završna konferencija projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici“

Završna konferencija projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici- faza 2“Završna konferencija vezana za projekat „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici- faza 2“ održana je u Media centru u Beogradu, 25. februara 2016. Na konferenciji je bilo oko 50 učesnika. Govornici su bili dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Dragana Lukić, predstavnica USAID-a, Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici i Sigurne ženske kuce, Miodrag Plazinić, zamenik javnog tužoca  u Valjevu i Svetlana Nenadić, zamenica javnog tužioca Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu.

Prisutnima se najpre obratio predsednik Udruženja tužilaca, dr Goran Ilić koji je naglasio da je projekat postigao veliki uspeh. Istakao je da ubuduće treba raditi na poboljšanju položaja žrtve, koji ona ima prema novom ZKP-u,  prilikom vodjenja krivičnog postupka. Žrtvi, odnosno oštećenom, kako glasi zakonska kategorija, ne daje se nikakvo pravo da prigovara niti učestvuje prilikom zaključivanja sporazuma o priznanju krivice sa okrivljenim kao ni prilikom postupanja tužioca po oportunitetu.  Osim poboljšanja položaja žrtve u krivičnom postupku, Ilić je istako da je neophodno raditi i na ujednačavanju sudske prakse kada je u pitanju nasilje u porodici. Ilić je predstavio i publikaciju „Postupanje u slučajevima nasilja u porodici“ rekavši da je ona vodič za postupanje sa ovakvim slučajevima i uputstvo za uspostavljanje specijalnih mehaizama prilikom rešavanja ovih slučajeva.

Završna konferencija projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici- faza 2“Gospodja Dragana Lukić, predstavnica USAID-a je izrazila veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima ovog zajedničkog projekta, istaknuvši posebno najefikasnija dostignuća projekta- uspostavljenu mrežu advokata u 22 grada u Srbiji za pružanje besplatne pomoći žrtvama nasilja u porodici kao i uspešnu implementaciju Zrenjaninskog modela medju-institucionalne saradnje širom Srbije.

Državni sekretar Ministarstva pravde, gospodin Radomir Ilić napomenuo je da je neophodno izmeniti Krivični zakonik u delu koji se odnosi na definisanje krivičnog dela nasilja u porodici. Istakao je da je veoma važno to sto je Srbija ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja se posebno bavi zaštitom žrtava od nasilja u porodici. Ilić je izrazio veliko zadovoljstvo povodom završnih priprema za donošenje Nacrta zakona o sprečavanju porodičnog nasilja koji bi trebalo da se nađe na sajtu Ministarstva pravde 10. marta. Kao najveću prednost Nacrta ovog organizacionog zakona, istakao je proceduru prema kojoj odmah nakon prijavljivanja porodičnog nasilja, policija izlazi na mesto događaja i vrši procenu rizika pri čemu momentalno i u svakom slučaju, nasilnika udaljava i odredjuje rok od 48h za zadržavanje i obaveštava javnog tužioca. Momentalna reakcija i dovoljan rok ostavljen tužiocu da pokrene krivični postupak i eventualno odredi neku od mera iz Porodičnog zakona jesu najveće prednosti u sprovođenju efikasne zaštite žrtve.

Završna konferencija projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici- faza 2“Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta, pozdravila je rešenje Nacrta novog zakona, istakavši kako je upravo najveći problem situacija u kojoj žene nakon pretrpljenog nasilja odlaze u Sigurne kuće, dok muževi ostaju u stanovima čiji su vlasnici vrlo često i same žene. Vesna se zahvalila Udruženju tuzilaca, partneru na projektu i USAID-u kao donatoru projekta , izrazivši veliko zadovoljstvo postignutim uspehom.

Gospodin Miodrag Plazinić, zamenik Višeg javnog tužioca u Valjevu koje je bilo jedno od 4 pilot tužilaštava ovog projekta, govorio je o slučajevima u praksi sa kojima se susreo i naveo da se skoro 60% krivičnih prijava nasilja u porodici odbacuje, najčešće zbog odustanka oštećenog da nastavi postupak.

Svetlana Nenadić, zamenik tužioca Prvog osnonog tužilaštva u Beogradu, nastavila je sa predstavljanjem publikacije, istakavši institut „dužne pažnje“ Istanbulske konvencije, koji znači da država mora da postupa sa dužnom pužnjom i u odnosima između trećih lica, odnosno u privatnoj sferi.

Završna konferencija projekta „Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici- faza 2“Rekla je da upravo javni tužioci, kao predstavnici drzavne vlasti, treba da rade na osnaživanju žrtve nasilja, kako se ne bi dogodilo da u toku samog krivičnog postupka žrtva odustane i postupak se prekine. Istakla je da se sa ovakvim slučajevima tužilaštvo često susreće i da je neophodno posvetiti im veliku pažnju, otkriti uzrok i nikako ne postupati ishitreno, a sve kako bi se povećala efikasnost prilikom postupanja sa slučajevima nasilja u porodici.

Nakon govornika, usledila su pitanja učesnika i započeta je diskusija. Tužioci, Savetovalište i Centri za socijalni rad predstavili su probleme iz svoje prakse. Učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo povodom donošenja Nacrta zakona o sprečavanju nasilja u porodici i raspravljali su o tome na koji način novi zakon najbolje može doprineti rešavanju problema sa kojima se svi oni susreću u praksi.

O svemu ovomo, pisao je list Danas
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/uciniti_sve_da_se_pomogne_zrtvi_.55.html?news_id=316619

 

Preuzmite i pročitajte publikaciju izdatu u okviru projekta:

"POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSE"
(kliknite za download  - .pdf 0.7Mb)

POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSEAutori:
Slobodan Josimović
dr Goran Ilić
Svetlana Nenadić
dr Milan Škulić

 

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije