Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Za odgovornost i transparentnost rada javnog tužilaštva

Za odgovornost i transparentnost rada javnog tužilaštva

FOSNosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Fondacija za otvoreno društvo
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Period realizacije :  01. jul 2017. -  30. septembar 2018. godine

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz podršku Fondacije za otvoreno društvo je započelo realizaciju projekta čiji je opšti cilj unapređenje odgovornosti i ujednačavanje primene prava na pristup informacijama od javnog značaja u javnim tužilaštvima u Srbiji. Ovaj opšti cilj je povezan i sa povećanjem transparentnosti rada javnog tužilaštva, a sa tim u vezi i povećanjem odgovornosti javnih tužilaca.

Cilj projekta je doprinos jačanju vladavine prava, identifikaciji sistemskih problema u oblasti vladavine prava i predlaganju načina njihovog razrešavanja.

Projekat se odnosi na unapređivanje demokratskih institucija i praksi, kao i na program unapređenja učešća građana u demokratskom upravljanju, a posebno na informisano učešće što većeg broja organizacija građanskog društva u reformskim procesima, posebno u sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23.

Izraženi stavovi javnih tužilaca, zamenika i lica zaduženih za komunikaciju sa medijima i informacije od javnog značaja, ukazuju da je je neophodno unapređenje primene Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja u javnim tužilaštvima u Srbiji, kao i da je neophodno raditi na ujednačavanju prakse. Zadaci projekta se odnose na utvrđivanje postupanja javnih tužilaštava po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, usvajanje i usklađivanje procedura postupanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, kao i podizanje svesti javnih tužilaca da je neophodno otvorenije postupanje kako bi se ispunile obaveze koje javno tužilaštvo ima po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, kao i međunarodnim standardima i dobrim praksama.

Hronologija aktivnosti:

  1. Utvrđivanje mehanizama neprimerenih uticaja na rad javnih tužilaca

Udruženje tužilaca planira da u saradnji sa kolegama iz inostrastva pripremi upitnik za intervju, na osnovu kojeg bi se organizovali razgovori sa nosiocima javnotužilačke funckije, kako bi se utvrdili načini na koji se utiče na rad tužilaca. Nakon prikupljenih odgovra kroz intervjue, organizovale bi se dve fokus grupe kako bi se proverili nalazi dobijeni kroz intervjue i diskutovale preporuke koje će Udruženje tužilaca pripremiti.

Izveštaj sa nalazima intervjua i fokus grupa biće predstavljen na završnom događaju u medija centru, a biće objavljen i na internet stranici Udruženja tužilaca.

  1. Aktivno učešće u pripremama za izmenu Ustava RS

Ministarstvo pravde je u maju započeo konsultativan proces u vezi sa izmenama Ustava RS, kako bi se prikupli predlozi i sugestije za utvrđivanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravousđe, a koje je potrebno izmeniti.

Udruženje će aktivno učestvovati u diskusijama i ukazivati na nedostatke kako procesa izmena Ustava, tako i predloženih odredbi, davaće saopštenja za štamu I medije i po potrebi uključiti kolege iz MEDEL-a i IAP-a.

  1. Analiza postupanja javnih tužilaštava po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca će u saradnji sa Poverenikom za pristup informacijama od javnog značaja pripremiti analizu postupanja javnih tužilaštava po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja. Analiza će se sprovesti po unapred pripremljenom upitniku.

Analiza će doprineti da se utvrde problemi u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od strane javnih tužilaštava, odnosno da se utvrdi da li se Zakon primenjuje pravilno i dosledno, kao i da li tužioci primenjuju praksu i stavove Poverenika i da li na pravi način razumeju svrhu Zakona i obaveze koje im taj Zakon nameće. Takođe, analizom će se utvrditi da li postoji ujednačena praksa u primeni Zakona, kako na teritorijalnom nivou, tako i na nivou različitih vrsta tužilaštava (osnovno, više, apelaciono, specijalno, republičko), i da li bi donošenje internog obavezujućeg akata, koji bi obuhvatao i praksu Poverenika, bilo celishodno. Analiza će se posebno osvrnuti na pitanje da li tužioci na jednak način primenjuju Zakon u situacijama kada su tražioci građani, i u situacijima kada su tražioci mediji, a naročito u odnosu na predmete za koje javnost i mediji pokazuju pojačan interes i koji su politički osetljivi.

Udruženje tužilaca će obavestiti Državno veće tužilaca i Republičko javno tužilaštvo o rezultatima istraživanja, kako bi u okviru svojih nadležnosti ovi organi preduzeli odgovarajuće mere.

  1. Održavanje tri okrugla stola

Okrugli stolovi će predstavljati priliku da se javnosti predstave stavovi Udruženja po ova tri ključna pitanja, kao i da se stručna javnost pozove da uzme učešća u značajnim procesima kao što su promene Ustava, odnosno donošenje međunarodnih standarda, diskutovanje o nepriremerenim uticajima.

  1. Razmena iskustava sa kolegama iz relevantnih udrueženja (CCEP, MEDEL, IAP)

Udruženje tužilaca će organizovati razmenu iskustava sa kolegama iz evropskih država, a u okviru Evropskog udruženja sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju (MEDEL) i Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) ne temu vaganja pretežnijeg interesa u sukobu prava javnosti da zna i drugih prava, jačanja nezavisnosti tužilaštva kroz ustavne garancije, kao i promovisanje jačanja odgovornosti tužilaštva kao druge strane nezavisnosti.

  1. Predlog mera za unapređenje ostvarivanja prava javnosti da zna i usklađivanje prakse

Radna grupa Udruženja javnih tužilaca i predstavnika Poverenika će izraditi Vodič za pravilnu primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja prilagođenu javnim tužiocima, sa primerima dobre i lose prakse, obrascima akata, kao i stavovima Poverenika u odnosu na najznačajnija pitanja.

Radna grupa Udruženja tužilaca će pripremiti i model internog akta za obavezno postupanje javnih tužilaca po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, koji će da obuhvatiti internu proceduru od trenutka prijema zahteva u tužilaštvo, načina zavođenja zahteva, načina postupanja i odlučivanja, pa do trenutka donošenja odluke o zahtevu i ekspedovanja odluke.

Predstavljanje rezultata projekta široj javnosti, realizovaće se u formi konferencije u Medija centru na kraju projekta.

Preuzmite istraživanje:

pdfNeprimereni uticaji na rad tužilaštva552.75 KB 

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije