Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici

Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici


USAIDUdruženje tužilaca Srbije započinje sa realizacijom novog projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici" uz podršku USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Trajanje projekta: 10 meseci (jun 2013 - april 2014)


Pravosudni sistemi u Zrenjaninu i Požegi su sproveli efikasne modele saradnje između državnih institucija koje pružaju model "najbolje prakse" za druge pravosudne zajednice.

Tokom prethodnog projekta koji je podržala JRGA, Udruženje je organizovalo aktivnosti izgradnje kapaciteta (obuka za sve relevantne aktere, uglavnom članove pravosuđa, pripremljena je i metodologija koja bi mogla da se koristi za sve profesionalce u oblasti suzbijanja i sprečavanja nasilja u porodici), i preduzela mere za transfer iskustva iz Zrenjanjininskog modela ka ostalim gradovima na inicijativu lokalnih tužilaca kroz organizaciju "bilateralnih sastanaka" (u Valjevu, Čačku, Pančevu, Kraljevu, Smederevu, Somboru).

Sastanak u Valjevu imao je za posledicu potpisivanje Protokola između svih relevantnih aktera u Lajkovcu. Organizacija bilateralnih susreta, promocija i zagovaranje Zrenjaninskog modela, kao i potpisivanje Memoranduma/Protokola o saradnji će dovesti do koordinacije i izbegavanja vođenja duplih postupaka u osnovnim i prekršajnim sudovima.

PublikacijaGlavne ciljne grupe projekta su članovi pravosudne zajednice (javni tužioci i sudije), državne institucije koje su u kontaktu sa žrtvama (policija, službe socijalne zaštite), i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici. Pored toga, pažnja će se posvetiti senzibilizaciji javnosti zbog sve veće učestalosti nasilja i njegovog uticaja, potrebi prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici, kao i potrebu za koordinacijom unutar zajednice i institucionalnog odgovora na nasilje u porodici.

Partner u realizaciji projekta je Savetovalište protiv nasilja u porodici.

Osnovni cilj organizacije je da se obezbedi zaštita žrtvama nasilja u porodici. Savetovalište postoji od 1996, a kroz Sigurne kuće je prošlo 1253 žena i 1105 dece ukupno. Savetovalište i Udruženje javnih tužilaca imaju već dobro uspostavljenu saradnju i pravi je primer u kome predstavnici Savetovališta senzibilišu članove pravosuđa za postupanje prema žrtvama nasilja u porodici.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici na lokalnom nivou uz zajednički i koordinisani rad svih relevantnih institucija.

Ovaj cilj je od suštinskog značaja, jer relevantno zakonodavstvo Srbije u oblasti krivičnog prava, prekršajnog prava, porodičnog prava i socijalnog osiguranja treba da uspostavi nadležnost i okvir pojedinih državnih organa, organizacija i institucija (sudovi, tužilaštva, policije, prekršajni sudovi, socijalna služba) u pružanju zaštite od nasilja u porodici, ali samo u određenim segmentima zaštite.

Specifični ciljevi:

- Da omogući stvaranje među-institucionalne mreže između policije, javnih tužilaca, sudija za prekršaje, sudija, socijalnih službi, i organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, kako bi se omogućila njihova redovna saradnja u rešavanju slučajeva nasilja u porodici;
- Da podrži uključivanje najbolje prakse i naučenih lekcija iz zajednica koje su imale iskustvo u zaštiti žrtava nasilja u porodici u postupcima pred pravosuđem;
- Da prati i meri poboljšanje zaštite žrtava nasilja u porodici u gradovima u kojima su među-institucionalne mreže i najbolje prakse uvedene i da se pripremi izvještaj;
- Unapređenje kapaciteta policije, javnih tužilaca, sudija za prekršaje, sudija, socijalnih službi i lokalnih organizacija civilnog društva za zagovaranje za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici;
- Da se podigne svest zajednice i javnosti o značaju zaštite žrtava nasilja u porodici kroz TV debate na lokalnim televizijskim stanicama (kratka priča u vidu prezentacije će biti pripremljena za TV debate) i na završnoj konferenciji.

 


Bilateralni sastanci

Bilateralni sastanciUžice, 11. jun 2013.
Vranje, 12. jun 2013.
Jagodina, 17. jun 2013.
Zaječar, 18. jun 2013.
Požega, 19. jun 2013.
Leskovac, 25. jun 2013.
Negotin, 26. jun 2013.
šabac, 27 jun 2013.


U vremenskom periodu od 11.06 – 27.06.2013. godine, u okviru projekta „Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici“, održano je ukupno 8 bilateralnih sastanaka i to u Užicu, Vranju, Jagodini, Zaječaru, Požegi, Leskovcu, Negotinu i šapcu.

Na sastancima su prezentovani modeli saradnje institucija, koji je uspostavljen krajem 2007. godine i još uvek je u primeni na teritoriji Grada Zrenjanina, kako bi se ukazalo na potrebu, značaj i mogućnost efikasnog umrežavanja onih državnih organa i institucija čiji je rad neposredno usmeren kako na otkrivanje, suzbijanje i procesuiranje porodičnog nasilja, tako i na pružanje podrške i pomoći žrtvama porodičnog nasilja, a  sa ciljem da se u odabranim lokalnim sredinama, odnosno na području gradova i opština koji su obuhvaćeni ovim projektom animirali predstavnici ključnih državnih organa i institucija, tj. predstavnici tužilaštva, policije, centara za socijalni rad i sudova, da na svom području uspostave neposrednu i stalnu saradnju institucija po pitanju rešavanja slučajeva porodičnog nasilja, koja bi bila uspostavljena po primeru modela saradnje institucija na teritoriji Grada Zrenjanina, ali prilagođena mesnim prilikama, mogućnostima i potrebama, odnosno specifičnostima sredine.

Bilateralni sastanciPo pitanju organizacije seminara, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je obezbedilo adekvatne uslove za održavanje seminara i to kako u pogledu prostora, tako i u pogledu tehničkih uslova za prezentaciju i propratne materijale i brošure za učesnike seminara. Takođe, po okončanju prezentacije predstavnika iz Zrenjanina i drugog predavača (iz Valjeva, odnosno Smedereva), a u skladu sa agendom seminara, bila je predviđena i diskusija, kako bi učesnici seminara imali prilike da postave dodatna pitanja.

U pogledu uočenih praksi postupanja i saradnje institucija u slučajevima porodičnog nasilja, na području gradova i opština koji su obuhvaćeni projektom, stiče se jedinstveni utisak da određeni oblik saradnje među institucijama postoji, ali ta saradnja nije prisutna u svakom pojedinom slučaju porodičnog nasilja, niti su tom saradnjom obuhvaćene uvek sve institucije, a takođe je uočeno da institucije retko primenjuju sve dostupne mehanizme zaštite od nasilja u porodici, a naročito mehanizme porodičnopravne zaštite.

Naime, tokom seminara, a kroz diskusiju predstavnika pojedinih državnih organa i institucija, došlo se do zaključka da se saradnja institucija pretežno svodi na saradnju javnog tužioca i policije, na taj način što policija usmenim putem informiše tužioca o svakom prijavljenom slučaju porodičnog nasilja, nakon čega javni tužilac, odnosno njegov zamenik, vrši ocenu postojanja elemenata krivičnog dela ili prekršaja, nakon čega policija podnosi tužiocu krivičnu prijavu ili izveštaj o događaju, odnosno u slučaju prekršaja zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

O svakom prijavljenom slučaju porodičnog nasilja, policija po pravilu dostavlja nadležnom Centru za socijalni rad izveštaj o događaju. Javni tužilac, kada zaprimi krivičnu prijavu ili izveštaj u pojedinim situacijama obaveštava o tome Centar za socijalni rad, dakle ne uvek i ponekad zahteva od Centra da izvrši odgovarajuće provere u konkretnoj porodici, radi utvrđivanja postojanja nasilja, ali ne uvek. Dakle, ne postoje jasno utvrđene procedure rada pojedinih institucija, kojih bi se pridržavale u svakom pojedinom slučaju porodičnog nasilja, već se način postupanja može razlikovati od slučaja do slučaja.

Bilateralni sastanciTakođe, uočeno je da u pogledu razmatranja slučajeva porodičnog nasilja ne postoje neposredni kontakti odnosno sastanci predstavnika institucija, na kojima bi institucije upoznale sa problemom, razmenile dostupne informacije i podatke i analizirale problem, ocenile karakter problema u konkretnoj porodici i došle do zaključka šta je ono što treba preduzeti, kao što je to praksa u Zrenjaninu, ali je na svim seminarima, takav zajednički i celovit pristup rešavanju slučajeva porodičnog nasilja ocenjen od strane učesnika kao veoma dobar i prepoznat kao prihvatljiv i u njihovim lokalnim sredinama, odnosno kao potreban vid saradnje institucija, te su odmah date inicijative i to kako od strane predstavnika javnog tužilaštva, tako i Policije i Centara za socijalni rad da se među predstavnicima ovih institucija održe inicijalni sastanci na kojima bi bio postignut dogovor oko uspostavljanja periodičnih sastanaka predstavnika institucija, na kojima bi se razmatrali prijavljeni slučajevi porodičnog nasilja i time unapredila saradnja institucija i efikasnost u njihovom radu. 

Bilateralni sastanciNadalje, uočeno je da javna tužilaštva i centri za socijalni rad veoma retko podnose tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici, u skladu sa Porodičnim zakonom, i imaju svega po nekoliko slučajeva u kojima su postupali, i ako su ove mere uvedene još 2005. godine, a kao razlog tome iznose preopterećenost drugim obavezama, mali broj izvršilaca, neadekvatne uslove rada, a koji razlozi realno i jesu prisutni, ali ne mogu predstavljati izgovor za nevršenje zakonskih ovlašćenja institucija, što im je i ukazano tokom seminara.

U tom smislu ukazano im je na sve prednosti porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici u odnosu na krivičnopravnu zaštitu, kao što su zakonom propisana hitnost u postupanju suda, šira mogućnost korišćenja dokaza, jednostavnije dokazivanje postojanja nasilja, oficijelnost postupka, mogućnost izricanja mera zaštite i kao privremenih, pre okončanja parničnog postupka,  obavezujući karakter mera i pre pravosnažnosti sudske odluke i dr , i nakon toga predstavnici tužilaštva su izrazili spremnost da u većem obimu primenjuju ova svoja ovlašćenja, u cilju brže i efikasnije zaštite žrtava porodičnog nasilja.

U onim tužilaštvima gde do sada ovakve tužbe za mere zaštite nisu podnošene, uručeni su modeli tužbi da im posluže za primer.

Bilateralni sastanciOpšti zaključak je da je na svim seminarima pozitivno ocenjen model saradnje institucija na teritoriji Grada Zrenjanina, da je uočena potreba da se sličan model saradnje, čije je jezgro održavanje redovnih sastanaka predstavnika institucija, implementira i u njihovim lokalnim sredinama i data je inicijativa da se u tom cilju održe inicijalni sastanci na kojima će se definisati način saradnje institucija i utvrditi period u kojima će se održavati redovni sastanci, a zatim biti potpisani i  protokoli o saradnji.

U narednom periodu od mesec dana potrebno je dobiti povratne informacije o tome da li su inicijalni sastanci održani i da li je na njima dogovoren i utvrđen odgovarajući model saradnje institucija, a ukoliko nije podstaći održavanje sastanka, a po postizanju dogovora oko modela saradnje, u periodu do šest meseci pratiti da li dogovoreni model saradnje funkcioniše u praksi ili postoje problemi i kakvi, a takođe je u istom periodu potrebno pribavljati podatke o aktivnosti javnih tužilaštva i centara za socijalni rad, u pogledu predlaganja mera zaštite iz Porodičnog zakona, kako bi se na ovaj način ocenila uspešnost i delotvornost ovog projekta.


Udruženje tužilaca Srbije održalo seminar u Negotinu - Izveštaj TV Best

"TV Best", 26. jun 2013.

Bilateralni sastanci

Sremska Mitrovica, 26. septembar 2013.
Prokuplje, 27. septembar 2013.


Tema: Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici

Bilateralni sastanak u Sremskoj Mitrovici održan je 26. septembra 2013. godine u Većnici Višeg suda.

U Prokuplju je bilateralni sastanak održan 27. septembra 2013. Godine.

Kao tema oba bilateralna sastanka istaknuta je zaštita žrtava nasilja u porodici, a u nastavku skupa je ukazano i na mehanizme zaštite koji se ovde mogu upotrebiti kako bi se pomoglo žrtvama i kako bi se omogućilo njihovo ponovno vraćanje u svakodnevne životne tokove. Pozivu se odazvalo i prisustvovalo ukupno petnaest učesnika u Sremskoj Mitrovici i četrnaest učesnika u Prokuplju.

Na sastanku u Sremskoj Mitrovici govorili su Slobodan Josimović, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu predstavljaljuci svoja iskustva i iskustva kolega u koordinaciji rada javnog tužilaštva, policijske uprave, centra za socijalni rad i prekršajnog suda u sprovođenju zastite žrtava nasilja u porodici; i Miodrag Plazinić, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, prezentirajući model zaštite žrtava nasilja u porodici koji je razrađen u Valjevu i Požegi.

Svi učesnici skupa uključili su u diskusiju i iznosili svoje iskustvo u suočavanju sa ovim problemom. Pored tužilaca na skupu su učestvovali i predstavnici centara za socijalni rad iz Vojvodine kao i sudije osnovnih i prekršajnih sudova.

I na bilateralnom sastanku u Prokuplju uvodnu reč imao je Slobodan Josimović, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu predstavljaljući „zrenjaninski model“ zaštite žrtava nasilja u porodici; a kao drugi govornik učesnicima se obratila Olivera Milojević, zamenica Osnovnog javnog tužioca u Smederevu koja je predstavila iskustvo tužilaštva u Smederevu u zaštiti žrtava nasilja u porodici, a zatim je predstavljeno iskustvo u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici tužilaštva u Prokuplju.

Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici osnovnih javnih tužilaštava, prekršajnih i viših sudova kao i centara za socijalni rad iz Smedereva, Prokuplja i Zrenjanina.

Kao zaključci sa oba skupa navodi se da je potrebno uspostaviti tešnju saradnju i koordinaciju između svih relevantnih učesnika (policija, tužilaštvo, sud i centri za socijalni rad), kao i razviti što veći broj mehanizama kako bi se što bolje i što efikasnije suočili sa sve većim problemom nasilja u porodici.

U prilog tome navedeno je da prema statističkim podacima koji su objavljeni poslednjih godina ova pojava ne beleži pad ni u visoko razvijenim državama i društvima. 

Bilateralni sastanci - Novi Pazar i Pirot

Bilateralni sastanci - Novi PazarNovi Pazar, 3. oktobar 2013.
Pirot, 4. oktobar 2013.

Tema: „Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici“

Bilateralni sastanak u Novom Pazaru održan je 03. oktobra 2013. godine u prostorijama Višeg javnog tužilaštva.

U Pirotu je bilateralni sastanak održan 04. oktobra 2013. godine u prostorijama Višeg javnog tužilaštva.

Bilateralni sastanci - Novi PazarBilateralni sastanci u Novom Pazaru i Pirotu su poslednji u nizu od 12 sastanaka koje je Udruženje organizovalo u tužilaštvima u Srbiji u periodu jun-oktobar 2013. godine, a u cilju promovisanja uspostavljanja mreže za koordinaciju borbe protiv nasilja u porodici.

Kao tema oba bilateralna sastanka istaknuto je stvaranje mreže radi zaštita žrtava nasilja u porodici, a u nastavku skupova je ukazano i na mehanizme zaštite koji se ovde mogu upotrebiti kako bi se pomoglo žrtvama i kako bi se omogućilo njihovo ponovno vraćanje u svakodnevne životne tokove.

Pozivu se odazvalo i prisustvovalo ukupno osam učesnika u Novom Pazaru i deset učesnika u Pirotu.

Na sastanku u Novom Pazaru govorili su Slobodan Josimović, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu predstavljaljući svoja iskustva i iskustva kolega u koordinaciji rada javnog tužilaštva, policijske uprave, centra za socijalni rad i prekršajnog suda u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici; Olivera Milojević, zamenica Osnovnog javnog tužioca u Smederevu koja je predstavila iskustvo tužilaštva u Smederevu u zaštiti žrtava nasilja u porodici, a zatim je iskustvo u borbi sa problemom nasilja u porodici iz svoje prakse predstavilo tužilaštvo u Novom Pazaru.

Bilateralni sastanci - PirotOvom sastanku prisustvovali su predstavnici Policijske uprav Novi Pazar, sudije iz osnovnih, viših i prekršajnih sudova i tužilaštava kao i predstavnik centra za socijalni rad iz Novog Pazara. Svi učesnici skupa uključili su se u diskusiju i izneli svoje iskustvo u suočavanju sa ovim problemom.

I na bilateralnom sastanku u Pirotu uvodnu reč imao je Slobodan Josimović, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu predstavljaljući „zrenjaninski model“ zaštite žrtava nasilja u porodici.

Kao drugi govornik učesnicima se obratila Olivera Milojević, zamenica Osnovnog javnog tužioca u Smederevu koja je predstavila iskustvo tužilaštva u Smederevu u zaštiti žrtava nasilja u porodici, a zatim je predstavljeno iskustvo u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici tužilaštva u Pirotu.

Ovom sastanku prisustvovali su predstavnici osnovnih javnih tužilaštava, predstavnik Policijske uprave Pirot, prekršajnih, osnovnih i viših sudova kao i centra za socijalni rad iz Pirota.

Bilateralni sastanci - PirotBilateralni sastanci - Pirot

Kao zaključci sa oba skupa, nadovezujući se pri tome na nekoliko ranijih bilateralnih sastanaka koji su održani širom Srbije na ovu temu, navodi se da je potrebno uspostaviti tešnju saradnju i koordinaciju između svih relevantnih učesnika u borbi protiv nasilja u porodici (policija, tužilaštvo, sud i centri za socijalni rad), kao i razviti što veći broj mehanizama kako bi se što bolje i što efikasnije suočili sa  ovim, sve većim problemom.

Sastanak u Pirotu je bio poslednji bilateralni sastanak u okviru projekta „zaštite žrtava nasilja u porodici“.

TV DEBATA: Emisija TV VA Plus, Valjevo, 25.11.2013. realizovana u okviru projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici"TV DEBATA:
Emisija "Aktuelno" TV Požega, 26.11.2013. realizovana u okviru projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici"


TV DEBATA:
Emisija "Rezervisano vreme" TV Vranje, 23.12.2013. realizovana u okviru projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici"

 


TV DEBATA: Emisija "U kadru" TV Caričin grad, Lebane 31.1.2014. realizovana u okviru projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici"

 

TV DEBATA: Emisija "Aktuelno" TV Kladovo, 20. februar 2014. realizovana u okviru projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici"


Monitoring sastanci u okviru projekta "Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici"

UTSVranje, Zaječar,
Negotin, Prokuplje,
Raška, mart 2014.

U okviru projekta „Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici“, koji sprovodi Udruženje tužilaca Srbije, uz podršku USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast JRGA, održano je četiri monitoring sastanaka u Vranju, Zaječaru, Negotinu i Prokuplju i inicijalni bilateralni sastanak u Raško.

Moderatori na sastancima bili su Slobodan Josimović, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu, koji je predstavio model saradnje između javnog tužioca, lokalne policijske uprave, Centra za socijalni rad i Prekršajnog suda u Zrenjaninu i Olivera Milojević, zamenica Osnovnog javnog tužioca u Smederevu, koja je predstavila iskustva u zaštiti žrtava nasilja u porodici tužilaštva u Smederevu.

Na monitoring sastanku u Vranju prisustvovalo je 10 učesnika iz Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva i Osnovnog suda, Centra za socijalni rad i policijske stanice iz Vranja.

Na bilateralnom sastanku u Raškoj prisustvovalo je 14 učesnika iz Osnovnog javnog tužilaštva i suda, Prekršajnog suda, Centra za socijalni rad i policijske stanice iz Raške.

Na monitoring sastanku u Zaječaru prisustvovalo je 12 učesnika iz Osnovnog i Višeg tužilaštva i Osnovnog suda, Centra za socijalni rad i policijske stanice u Zaječaru i Boru.

Na monitoring sastanku u Negotinu prisustvovalo je 20 učesnika iz Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva i Osnovnog suda, Centra za socijalni rad, policijske stanice i lokalnih televizijskih stanica u Negotinu i Kladovu.

Na monitoring sastanku u Prokuplju prisustvovalo je 10 učesnika iz Osnovnog i Višeg tužilaštva i suda, Prekršajnog suda, policijske stanice i Centra za socijalni rad iz Prokuplja.

U već posećenim gradovima uloga monitoring sastanaka bila je diskusija, uvid u stanje i napredak u nivou primene “Zrenjaninskog modela” saradnje medju lokalnim institucijama u borbi sa nasiljem u porodici i pružanje dodatne podrške radu tužilaštva u suočavanju sa ovim društvenim problemom.

Slobodan Josimović rekao je da u gradovima i opštinama obuhvaćenim projektom, određeni oblici saradnje među lokalnim institucijama u borbi sa problemom nasilja u porodici postoje ali da ta saradnja nije prisutna u svakom pojedinačnom slučaju, niti u saradnji aktivno učestvujuju sve institucije. Institucije retko koriste sve raspoložive mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici čak iako su na to izričito ovlašćene. U pojedinim regionima u kojima su održani bilateralni sastanci, kao npr. u Vranju gde su potpisana tri protokola o saradnji lokalnih institucija u borbi sa nasiljem u porodici, ostvaren je napredak.

Takodje, iako konkretni  formalni pokazatelji u smislu potpisivanja protokola o saradnji ne postoje u svim gradovima i opštinama u kojima su sastanci održani, tužioci su dobro upoznati sa problemom nasilja u svojoj lokalnoj sredini, imaju dobru koordinaciju sa Centrom za socijalni rad i policijskim stanicama i svest da se ne treba zadržati samo na potpisivanju protokola o saradnji već da saradnju treba produbiti, potpisati i neophodne sporazume koji bi je dodatno učvrstili, a koji bi bili i zakonski obavezujući u postupanju pravosudnih organa u borbi sa nasiljem i koontinuirano raditi na njenom podizanju na viši nivo.

Slobodan Josimović preporučio je da se uspostavi funkcija javnog tužioca u Osnovnim tužilaštvima koji bi se isključivo bavio i procesuirao slučajeve nasilja u porodici. Opšti zaključak dat na svim monitoring sastancima je pozitivna ocena “Zrenjaninskog modela” saradnje lokalnih institucija od svih učesnika, uočena potreba da se izgradi i ojača sličan model saradnje u lokalnim sredinama, a kao važan preduslov da bi se taj cilj postigao, nužno je povećanje broja sastanaka predstavnika lokalnih institucija.

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije