Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva

Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva

tuzilacka26vTužilačka reč br. 26, izdanje u okviru projektaO projektu

Aktivnosti na projektu

Pitanja i odgovori

Međunarodni instrumenti

Sudska praksa


Projekat sprovodi Udruženje tužilaca u saradnji sa YUCOM-om u periodu od 24. aprila 2013 do 23. aprila 2014. godine.

Opšti cilj projekta:
Podrška uspostavljanju odgovornog pravosudnog sistema, posebno javnog tužilaštva, koji ima kapacitete, veštine i senzibilisano je da primenjuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti krivičnopravne zaštite ljudskih prava, kao i međunarodne konvencije i standard u ovoj oblasti, a u cilju povećanja poverenja građana u rad pravosuđa.

Posebni ciljevi projekta:
    JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITEJavni tužilac i zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku - mehanizmi zaštite, izdanje u okviru projekta

  • Podizanje svesti javnih tužilaca o potrebi krivičnopravne zaštite ljudskih prava;
  • “Mapa tužilaštva u postupanju zaštite ljudskih prava” - Identifikacija problema u praksi, postupanje javnih tužilaca u zaštiti ljudskih prava, analiza javnotužilačkih predmeta i okrugli stolovi sa predstavnicima javnog tužilaštva i nevladinih organizacija;
  • Uspostavljanje horizontalne mreže i saradnje između strukovnog udruženja tužilaca i nevladinih organizacija koje imaju primarni cilj zaštite ljudskih prava (posebno YUCOM);
  • Osnivanje zajedničkog portal Udruženja tužilaca i YUCOM-a “Zaštita ljudskih prava i uloga javnog tužilaštva”;
  • Definisanje preporuka za unapređenje postupanja javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava;
  • Unapređenje saradnje sa tužilačkim udruženjima u Evropi i na međunarodnom niovu.

Komponenta 1
U saradnji sa YUCOM-om organizovanje istraživanja o postupanju javnih tužilaca u oblasti zaštite ljudskih prava

Jedna od glavnih aktivnosti na projektu je organizovanje istraživanja o postupanju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava, odnosno analizirala bi se zaštita ljudskih prava od strane javnih tužilaca. Do sada nisu rađena sveobuhvatna istraživanja koja bi dala odgovor o postupanju javnog tužioca u predmetima u kojima je došlo do povrede ljudskih prava, odnosno u kojima se kao oštećeni pojavljuju branitelji ljudskih prava. Istraživanje bi imalo reprezentativan uzorak, kako teritorijalno (pokrile bi se različite teritorije države), tako i po broju predmeta, a analizirao bi se period od posledenje tri godine kako bi se pratili i trendovi, odnosno da li je došlo do nekih promena u postupanju. Analiziraće se se svi predmeti koja su odabrana tužilaštva imala u radu iz definisanih oblasti (krivičnih dela) bez obzira na podnosioca krivične prijave (ova činjenica je bitna jer u većini slučajeva podnosilac krivičnih prijava je MUP, a sva dosadnašnja istraživanja bila su fokusirana samo na odabrane predmete koje su pokretale organizacije građanskog društva).

Ovu aktivnost Udruženje javnih tužilaca sprovodilo bi zajedno sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM-om), s obzirom da se Komitet angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih prava i građanskih sloboda, a i imajući u vidu činjenicu da su Udruženje i YUCOM već započeli saradnju u prethodnom periodu.

Tim koji bi činili predstavnici Udruženja tužilaca i YUCOM-a biće zadužen da razvije metodologiju istraživanja, kako bi se na najbolji način ostvario uvid u postupanje javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava. Preliminarno su se predstavnici dve organizacije složili da bi istraživanje trebalo da obuhvati postupanje javnih tužilaca za sledeće krivična dela: povreda ravnopravnosti (clan 128 KZ), povreda prava upotrebe jezika i pisma (clan 129 KZ), povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti (clan 130 KZ), povreda slobode ispovedanja vere i vršenja verskih obreda (clan 131 KZ), protivpravno lišenje slobode (clan 132 KZ), iznuđivanje iskaza (clan 136 KZ), zlostavljanje I mučenje (clan 137 KZ), neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (clan 143 KZ), neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka (clan 146), povreda slobode govora i javnog istupanja (clan 148), sprečavanje javnog skupa (clan 151), sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja (clan 152), povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti (clan 174), izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti (clan 317), rasna i druga diskriminacija (clan 387). Ukoliko se pokaže potreba istraživački tim će proširiti listu krivičnih dela koji će biti analizirani.

Dva istraživača će na terenu, odlaskom u izabrana javna tužilaštva prikupiti podatke definisane upitnikom u tužilaštvima u Beogradu, Somboru/Subotici, Nišu i Novom Pazaru, a zatim će se analizirati prikupljeni materijali i na osnovu toga izraditi Mapu postupanja javnih tužilaca.

Komponenta 2
Okrugli stolovi/radionice sa tužiocima i predstavnicima civilnog sektora u Srbiji (4 okrugla stola/radionice na teritoriji Srbije)

Na okrugle stolove će biti pozivani pripadnici tužilačke organizacije, kao i predstavnici nevladinog sektora koji učestvuju u zaštiti ljudskih prava. Članovi tima koji će biti zadužen za Mapu postupanja javnih tužilaca u zaštiti ljudskih prava (predmetima u kojima su ljudska prava povređena) vodiće diskusije na okruglim stolovima u cilju identifikacije izazova sa kojima se tužioci suočavaju u ovoj vrsti predmeta. Ovom prilikom bi članovi tima učesnicima okruglih stolova predstavili predstavili rezultate istraživanja i ostavili određeni rok da se dostave komentari i sugestije. Takođe, okrugli stolovi bi predstavljali dobar metod podizanja svesti među samim tužiocima o postupanju javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava. Drugi aspekt razgovora sa kolegama, bio bi fokusiran na naučene lekcije zašto pojedini mehanizmi i institute nisu zaživeli na odgovarajući način u zakonskom i institucionalnom okviru Srbije.

Materijal koji bi bio izrađen na osnovu ovih okruglih stolova, predstavljao bi argumentovan dokument kao i osnovu za javno zagovaranje preporuka koje bi ekspertski tim formulisao na osnovu rezultata istraživanja, komentara prikupljenih na okruglim stolovima, kao i na osnovu kometarima dostavljenih u pisanom obliku (bilo na adresu partnerskih organizacija, bilo na Portalu “Zaštita ljudskih prava i postupanje tužilaštva” koji je detaljnije objašnjen u komponenti 4).

Na okruglim stolovima tužiocima će biti podeljen i upitnik koji će sadržati pitanja o poznavanju zaštite ljudskih prava sa jedne strane, i odnos javnih tužilaca prema ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u sudskom postupku. Rezultati koji budu dobijeni na osnovu ovog upitnika/ankete daće odgovor na subjektivan odnos javnih tužilaca prema zaštiti ljudskih prava, kao i sliku o njihovom poznavanju domaćeg i međunarodnog pravnog okvira.

Komponenta 3
Zagovaranje jačanja kapaciteta Pravosudne akademije

Deo aktivnosti na projektu biće posvećen javnom zagovaranju za jačanje kapaciteta Pravosudne akademije (ljudskih, materijalnih i finansijskih) kako bi bila u mogućnosti da pripremi i sprovede godišnje planove kontinuirane obuke za sudije i tužioce koji će odgovarati stvarnim potrebama nosilaca pravosudnih funkcija. Definisaće se najbolje prakse u radu institucija za obuku javnih tužilaca i sudija i izvršila procena koliko bi trebalo uvećati kapacitete Pravosudne akademije kako bi mogla da ispuni potrebe pravosuđa u Srbiji. Nakon toga pristupilo bi se javnom zagovaranju kod donosilaca odluka (Ministarstva pravde i državne uprave, Dražavnog veća tužilaca, Visokog saveta sudstva).

Komponenta 4
Uspostavljanje Portala “Zaštita ljudskih prava i postupanje tužilaštva”

Udruženje javnih tužilaca i YUCOM će osnovati i održavati zajednički portal „Zaštita ljudskih prava i postupanje tužilaštva“. Portal će predstavljati interaktivan alat koji će sa jedne strane sadržati informacije o aktivnostima koje se sprovode u okviru projekta, ali će sadržati i korisna dokumenta, sudsku praksu i sadržaće rubriku pitanja i odgovori gde će moći da se obraćaju kako javni tužioci, tako i branitelji ljudskih prava koji imaju nedoumica u postupanju. Portal će predstavljati poseban odeljak koji će se nalaziti na veb stranicama obe organizacije, ali će zbog značaja i specifičnosti teme, sve informacije o aktivnostima koje su vezane za ovaj projekat i zaštitu ljudskih prava od strane tužilaca biti sistematizovane na posebnom Portalu, što će korisnicima veb stranice omogućiti lakše praćenje ovih aktivnosti.

Komponenta 5
Izdavanje dva broja časopisa „Tužilačka reč“

Časopis „Tužilačka reč“ je glasilo Udruženja tužilaca Srbije, koji ima za cilj održavanje unutrašnje komunikacije sa članstvom, kao i obaveštavanje članova Udruženja o aktivnostima, predstavljanje aktivnosti i izazova stručnoj javnosti, podsticanje članova i kolega da učestvuju u radu Udruženja. Međutim, imajući na umu značajna, nova pitanja, koja su pokrenuta reformom pravosuđa i društvenim okolnostima, kao što su rad na pripremi teksta nove Strategije reforme pravosuđa 2013-2018, nameće se potreba za izdavanjem časopisa u kojem će se na stručan način obraditi pitanja od značaja za položaj javnih tužilaca, za njihovu edukaciju i povećanje kapaciteta, pojava novih instituta i tema, značaj međunarodnog prava i preporuka međunarodnih organizacija, itd. Časopis će sadržati i preporuke koju je radna grupa definisala i biće posvećen reformi pravosuđa i temama koje su obrađivane na okruglim stolovima.

Tiraž časopisa je 700 primeraka, a na web stranici Udurženja postavlja se web izdanje časopisa. Redakcija od dostavljenih članaka bira najstručnije, koji na najbolji način odgovaraju zahtevima časopisa i aktuelnim temama. Časopis će dostavlja svim osnovnim, višim i apelacionim tužilaštvima u Srbiji, kao i Republičkom javnom tužilaštvu.

Drugi broj časopisa Tužilačka reč biće posvećen rezultatima istraživanja i zaštiti ljudskih prava.

Komponenta 6
Međunarodna saradnja

Saradnja sa MEDELom i IAP (Međunarodnim udruženjem tužilaca) - Učešće na sastancima Upravnog odbora MEDEL-a

 

 

Poslednje vesti

Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Sindikat pravosuđa Srbije pruža punu podršku Goranu Iliću a pre svega istini koju je izgovorio. Istina je, kažu, najbolje opravdanje a priznanje se... More detail
Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika... More detail
Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije