Srpske sudije i tužioci traže oslobađanje turskih kolega

UTS / DSSDruštvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije izrazili su danas solidarnost sa turskim kolegama koji su proteklih dana pohapšeni i ostali bez funkcija, pozivajući vlasti Turske da hitno oslobode sudije i javne tužioce za koje ne postoji osnovana sumnja za umešanost u vojni udar.

U zajedničkom saopštenju ta dva strukovna udruženja apelovano je na turske vlasti i da poštuju vladavinu prava i ljudska prava.

Oni su takođe pozvali Savet Evrope, njegovo telo Evropski komitet za prevenciju torture, kao i Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, i druge međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, da oforme timove strucnjaka i ispitaju na licu mesta zabrinjavajuću situaciju.

Apelovali su i na Evropske zvanicnike i institucije da najoštrije osude ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa u Turskoj i apeluju na turske vlasti da poštuju medunarođnim pravom i ustavom zagarantovane principe na kojima pociva pravosuđe u demokratskom društvu.

Takođe da urgentno preduzmu sve raspoložive mere kako bi ubrzana i alarmantna erozija vladavine prava u Turskoj bila zaustavljena, navodi se u saopštenju.

Udruženja navode da obim akcija sprovedenih protiv sudija i tužilaca samo u danu kada je pokušan vojni udar ukazuju na osnovanu sumnju da se u Turskoj masovno krše ljudska prava i pritvorene sudije i tužioci nehumano tretiraju.

To pokazuje 2.745 sudija i javnih tužilaca koji su razrešeni i uhapšeni, a pripremljena je, kako navode, i nova lista za hapšenje još 2.000 sudija i tužilaca.

Uskaćuju im se prava na odbranu putem zabrane kontakata sa advokatima, a dogodio se i slučaj dvojice sudija koji su istog dana 18. jula doživeli srčani napad tokom davanja iskaza u sudskoj zgradi u Izmiru.

Neprihvatljivost vojnog udara protiv vlasti izabrane na demokratskim izborima ne može biti opravdanje za kršenje osnovnih prava, flagrantno urušavanje nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava, zaključila su strukovna udruženja Srbije.

Izvor: Tanjug

-----------------------------

TEKST SAOPŠTENJA U CELINI MOŽETE PROČITATI ISPOD:

Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa velikom zabrinutošću prate situaciju u kojoj su se njihove turske kolege sudije i tužioci našle nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj.

Tursko pravosuđe se poslednjih godina suočava sa velikim izazovima, na šta su u svojim brojnim obraćanjima evropskim institucijama, nažalost bezuspešno, upozoravala međunarodna strukovna udruženja sudija MEDEL i IAJ/EAJ, kao i Konsultativno veće evropskih sudija Saveta Evrope. Sudije i javni tužioci u Turskoj, koji su savesno i jednako prema svakom vršili svoju funkciju, trpeli su pritiske i pretnje, bili izlagani protiv svoje volje premeštajima (njih 9.000, od ukupno 15.000 koliko ih je u Turskoj, premešteno je samo u prethodne nepune dve godine) u više od hiljadu kilometara udaljena mesta, neosnovanim razrešenjima, a od 2014. godine čak i hapšenjima.

Obim akcija sprovedenih protiv sudija i tužilaca samo u danu kada je pokušan vojni udar – 2.745 sudija i javnih tužilaca je razrešeno i uhapšeno, a pripremljena je i nova lista za hapšenje još 2.000 sudija i tužilaca, uskraćivanje sudijama i tužiocima prava na odbranu putem zabrane kontakata sa advokatima, slučaj dvojice sudija koji su 18. jula doživeli srčani napad tokom davanja iskaza u sudskoj zgradi u Izmiru, ukazuju na osnovanu sumnju da se u Turskoj masovno krše ljudska prava i pritvorene sudije i tužioci nehumano tretiraju.

Neprihvatljivost vojnog udara protiv vlasti izabrane na demokratskim izborima ne može biti opravdanje za kršenje osnovnih prava, flagrantno urušavanje nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava.

Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca izražavaju svoju solidarnost sa turskim sudijama i javnim tužiocima i pozivaju:

Turske vlasti da hitno oslobode sudije i javne tužioce za koje ne postoji osnovana sumnja za umešanost u vojnom udaru, kao i da poštuju vladavinu prava i ljudska prava.

Savet Evrope, njegovo telo Evropski komitet za prevenciju torture, te Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, kao i druge međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, da oforme timove stručnjaka i ispitaju na licu mesta zabrinjavajuću situaciju.

Evropske zvaničnike i institucije da najoštrije osude ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa u Turskoj, apeluju na turske vlasti da poštuju međunarodnim pravom i ustavom zagarantovane principe na kojima počiva pravosuđe u demokratskom društvu i urgentno preduzmu sve raspoložive mere kako bi ubrzana i alarmantna erozija vladavine prava u Turskoj bila zaustavljena.

-----------------------------

It is with great concern that Judges’ Association of Serbia and Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of Serbia follow the situation of their Turkish colleagues, judges and public prosecutors, after the attempted military coup in Turkey.

The Turkish judiciary has, in recent years, faced numerous challenges, as international professional associations MEDEL and IAJ/EAJ, as well as Consultative Council of European Judges, warned in their numerous addresses to the European institutions, though, unfortunately, in vain. Judges and public prosecutors in Turkey, who performed their functions conscientiously and equally towards everyone, endured  pressures  and  threats, were exposed against their will to transfers  (9.000 of them, out of the total of 15.000 in Turkey, during the period of less than two years, were reallocated) to locations several thousands of kilometres away, were also subjected to unjustifiable dismissals  and,  since 2014, even to arrests.

The scope of actions undertaken against judges and public prosecutors only on the day of the attempted military coup – 2.745 judges and public prosecutors were dismissed and arrested, while a new list for arrests of 2.000 judges and public prosecutors is prepared; denial to judges and prosecutors of the right to defence through the prohibition of contact with their attorneys and the case of two judges who suffered heart attacks on 18 July while presenting their testimonies in the court building in Izmir, all indicate to a reasonable suspicion that there is mass human rights violation taking place in Turkey and that the detained judges and public prosecutors are being treated inhumanely.

Inadmissibility of a military coup against a government elected in  democratic  elections cannot constitute an excuse for violation of fundamental rights, flagrant destruction of independence of judiciary and the Rule of Law.

Judges’ Association of Serbia and Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of Serbia express their solidarity with Turkish judges and public prosecutors and call upon:

Turkish authorities to urgently set free those judges and public prosecutors for whom there is no reasonable suspicion for involvement in the military coup and to, as well, respect the Rule of Law and human rights.

Council of Europe, its bodies, especially European Committee for the Prevention of torture, Committee of the United Nations Against Torture, and other international organisations dealing with the protection of human rights, to establish teams of experts and examine the worrisome situation onsite.

European Commission institutions to condemn in the severest terms the violation of independence of the judiciary in Turkey, to call upon the Turkish authorities to respect the principles guaranteed by the international law and the Constitution on which a judiciary in a democratic society is based upon and to urgently undertake all the available measures so that the accelerated and alarming erosion of the Rule of Law in Turkey is halted.