Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Otvoreno pismo predsednice Etičkog saveta Udruženja tužilaca Srbije Lidije Komlen Nikolić

Otvoreno pismo predsednice Etičkog saveta Udruženja tužilaca Srbije Lidije Komlen Nikolić

UTSDana 19.07.2017. godine na sajtu Ustavnog suda Srbije je dato kratko saopštenje, citiram: ''U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je: - pokrenuo postupak za utvrđivanje nezakonitosti u predmetu IUo-254/2016 i obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu akta čiju nezakonitost ocenjuje.“

Međutim, ovo kratko saopštenje je bilo povod za podnosioca inicijative, Alumni klub Pravosudne akademije, da pokrene u javnosti kampanju tendencioznim tumačenjem rešenja Ustavnog suda, koje još niko u stručnoj javnosti nije video, pa mislimo u ovom momentu, ni donosilac spornog pravnog akta, Državno veće tužilaca.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao strukovno udruženje, između ostalog zalaže se i za podizanje nivoa poverenja građana u rad javnog tužilaštva i unapređenje profesionalne etike.

Upravo iz tog razloga odlučila sam da sadržina mog saopštenja, kao predsednika Etičkog saveta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca neznatno odstupi od suvoparnog iznošenja pravnih pojmova, jer nam je cilj da javnosti predočimo istinite i objektivne tvrdnje, koje će, nadam se, uspeti javnosti da približe kompleksnost pravne situacije u kojoj se u ovom momentu našla javno tužilačka organizacija.

Autori saopštenja Alumni kluba su kolege, polaznici Pravosudne akademije, koji jednog dana treba da budu izabrani za sudije ili zamenike javnog tužioca. Kao budući nosioci pravosudnih funkcija, već sada, u svojim obraćanjima javnosti trebalo bi da se pridržavaju osnovnih principa kodeksa etičkog ponašanja, tu pre svega mislimo na objektivno i nepristrasno izveštavanje javnosti.

Upravo nepoštovanje ovih principa me je podstaklo da ukažem javnosti na par nelogičnosti u saopštenju Alumni kluba.

  1. U ovom momentu je samo pokrenut postupak utvrđivanja nezakonitosti, što ne mora da znači da će biti i doneta odluka od strane Ustavnog suda u pogledu ove okolnosti. Međutim, iz saopštenja proizilazi da se već preujudicira odluka Ustavnog suda, iako donosilac akta po Zakonu o Ustavnom sudu ima pravo da odgovori na rešenje Ustavnog suda. Naravno mora takvo rešenje prvo da mu se dostavi.
  2. Netačna je tvrdnja da je blokiran dalji izbor tužilaca u Republici Srbiji, jer, podsećanja radi, jedini organ nadležan za predlaganje kandidata Narodnoj Skupštini je Državno veće tužilaca koje svojim opštim aktima uređuje postupak selekcije i predlaganja kandidata. Budući da Državno veće tužilaca ima slobodu uređivanja postupka selekcije i izbora, ne postoji nijedan razlog zašto bi rad ovog tela bio blokiran, svakako, ukoliko većina u Veću to bude želela.
  3. U odnosu na predloženih 18 kanidata Narodnoj Skupštini, smatramo da ne postoji nijedan razlog da navedeni kanidati ne budu izabrani. Naime, predlog kandidata nije stavljen na osnovu Pravilnika, već Zakona i Ustava, a primena Pravilnika u odnosu na postupak u kome su predloženi navedeni kanidati je okončana znatno pre odluke Ustavnog suda. Odluke Ustavnog suda stoga, mogu da deluju samo pro futuro, a ne i retrokativno.
  4. Netačna je tvrdnja Alumni kluba da je Državno veće tužilaca Pravilnikom pokušalo da izigra zahtev EU da Pravosudna akademija bude jedina tačka dolaska na sudijsku i tužilačku funkciju. Zahtevi EU u pogledu odabira, predlaganja i izbora kandidata ne propisuju kategoriju iz koje kandidati dolaze, već se tiču nezavisnosti od političkog uticaja, što je jasno izneto u Poglavlju 23. Kako će država odgovoriti na ovaj izazov, biće nam poznato tek nakon najavljenih ustavnih reformi.
  5. U odnosu na, kako ga Alumni klub naziva, „banalni“ pisani ispit Državnog veća tužilaca koji su u najvećem broju polagali sudijski i tužilački pomoćnici, istine radi, treba pomenuti da je taj ispit sa najvećom ocenom položilo tek nešto više od polovine kandidata. Na žalost, na internetu nije dostupan podatak o procentualnoj zastupljenosti ocena na završnom ispitu Pravosudne akademije.

Pravilnik je donet nakon Odluka Ustavnog suda IUz – 497/2011 od 06.02.2014. i IUz – 427/2013 od 12.06.2014 godine. Navedeniim odlukama, izričito je ustanovljeno, da prethodno rešenje, kojim su polaznici Pravosudne akademije imali prvenstvo prilikom izbora na pravosudne funkcije, samo po sebi nije u skladu sa Ustavom, jer upravo narušava Ustavom ustanovljene nadležnosti Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva.

Na kraju, prilikom sačinjavanja saopštenja imala sam u vidu i internet prezentaciju Alumni kluba. Pored postavljenih pet pitanja na početnoj strani prezentacije, prezentovani su i određeni statistički podaci. Iz istih proizilazi, da Državno veće tužilaca u proteklom periodu predlaže za nosioce javnotužilačkih funkcija polaznike Pravosudne akademije u većem procentu nego što to čini Visoki savet sudstva. Na isti način na koji su postavljena, za Alumni klub sporna pitanja, postavljena je i suština objavljenog saopštenja. Tendenciozno i bez objektivnog osvrta na razloge koji su doveli do trenutne situacije.

PREDSEDNIK ETIČKOG SAVETA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA
Lidija Komlen Nikolić

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije