Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Udruženje O nama

O nama

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Ciljevi Udruženja

________________________________________

       1. staranje o unapređenju propisa o organizaciji i radu tužilaštva;
       2. zalaganje na samostalnog u obavljanju javnotužilačke funkcije (uspostavljanje nezavisnot i samostalnog tužilaštva);
       3. staranje o ugledu i materijalnom statusu javnog tužilaštva (podizanje ugleda i materijalnog statusa javnotužilačke funkcije);
       4. afirmacija prava kao struke i nauke;
       5. rad na usklađivanju pravnog porekla Republike Srbije sa pravom Evropske unije i
       6. ostvarivanje programa Udruženja.

Zakonodavne aktivnosti
________________________________________

Radna grupa Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije  je u toku 2007. godine izradila radnu verziju novog Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Državnom veću tužilaca. Zadatak radne grupe bio je veoma složen, s obzirom da je trebalo sastaviti tekst zakona koji će predstavljati normativnu osnovu za efikasno i samostalno tužilaštvo. Takođe, Zakonom je trebalo razrešiti dileme i protivurečnosti koje su postavljene u novom Ustavu Republike Srbije u pogledu određenja statusa tužilaštva.

Takođe, Udruženje tužilaca je angažovano i na izradi podzakonskih akata: Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca, Priručnik za javne tužioce.

Stručno usavršavanje
________________________________________

Jedan od važnih zadataka Udružanja je rad na stručnom i svakom drugom usavršavanju zaposlenih u javnim tužilaštvima. Ovaj segment rada Udruženja višestruko je značajan.

U pravosuđe se kod nas godinama nije ulagalo ni stručno, ni materijalno. Zbog toga je u pravosuđu prisutan višegodišnji kontinuiran odlazak velikog broja iskusnih kolega, dok njihova mesta popunjavaju mladi i neiskusni ljudi. Kada se tome dodaju izuzetno loši materijalni uslovi u kojima se radi, jasno je da je time rad celokupnog pravosuđa manje ažuran i nedovoljno kvalitetan, od potrebnog, ali i da će neophodne promene na bolje ići sporo.

Postoji potreba za podizanjem nivoa znanja postojećih propisa. Takođe,  potrebno je menjati i usklađivati domaće propise sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, kao i upoznavanje sa savremenim kriminološkim i kriminalističko-tehničkim dostignućima. Automatizacija u pravosuđu nameće zahtev za permanentnim usavršavanjem informatičkog znanja, kao i bolju informatička opremljenost tužilaštava. Povećanje međunarodne saradnje uslovljava znanje stranih jezika. Zato je u ovoj oblasti potrebno uložiti mnogo rada i sredstava.

Do 2008. godine organizovane su edukacije u oblsti: primen novog Zakonika o krivičnom postupku, Evropske konvencije o ljudskim pravima, suzbijanju nasilja u porodici, itd.

Najveći projekat odnosio se na pripreme za početak primene novog Zakonika o krivičnom postupku, koji je počeo
OEBS i nemačka vlada su nosioci projekta usavršavanja znanja nemačkog jezika. Taj projekat ima četri višemesečna nivoa (kursa) i obuhvata samo beogradsko pravosuđe (ukupno 20 ljudi, od čega 4 iz tužilaštva). U toku trjanja projeta pojavio se problem nedostatka prostora u kome će se obavljati ovo usavršavanje. Udruženje je pomoglo u rešavanju tog problema tako što je ustupilo svoj prostor za obavljanje usavršavanja , a obezbedilo je i uređaj za reprodukciju diskova koji se koriste u ovom projektu.

Jedan od prioriteta stručnog usavršavanja jeoblast žalbi koje javni tužioci izjavljuju na prvostepene krivične presude. Značaj ovog problema je u tome što je evidentno da je kaznena politika naših sudova veoma blaga, a što se žalbe tužilaca izjavljuju bez detaljnijih analiza presuda. Analizom propusta koji se čine i njihovim otklanjanjem, žalbe bi trebalo da postanu realno delotvornije sredstvo tužilaštva, a ne samo formalan akt.

Takođe, neophodno je i usavršavanje tužilaca u oblastima koje nisu usko pravno stručne, ali su u neposrednoj vezi sa tom stukom. To su pitanja obavljanja uviđaja i prikupljanja i fiksiranja tragova krivičnig dela. Značaj ovih pitanja je u tome što propusti nastali u ovoj fazi krivičnog postupka utiču na mogućnost dokazivanja činjenica odlučnih za donošenje konačne odluke u nekoj krivičnoj stvari.

Analize pokazuju da se u krivičnom postupku ne koriste dovoljno, ili ne koriste na pravi način, znanja veštaka koji, kao stručna lica iz različitih oblasti treba da pomognu sudovima i tužilaštvima u razjašnjenjima spornih pitanja koja najčešće daju odlučujuće odgovore koji se tiču krivičnog dela i učinioca. Zato je nužno multidisciplinarno podizanje znanja vezanih za veštačenja u sudskim postupcima.

Nedostatak računarske opreme u tužilaštvima i posledično nepoznavanje ove oblasti utiču na to da tužilaštva nisu spremna da se suprotstave kriminalu izvršenom uporebom računara u savremenom životu. Za otklanjanje ovog nedostatka trebalo bi organizovanjem edukacije obuhvati: upoznavanje sa načinima vršenja ovakvih krivičnih dela, načinima njihovog prepoznavanja i otkrivanja, te načinima dokazivanja.

Udruženje svoju ulogu, vezano za tužilačku organizaciju i ljude koji u njoj rade, vidi i u podizanju: materijalnog nivoa uslova rada i življenja, dostojanstva profesije, etičnosti, svesti tužilačkih kadrova o nezavisnosti u radu u okviru zakona, ali i njihovoj zaštiti od samovolje pojedinaca i institucija. Samo tako će se ostvariti pravna sigurnost i pravičnost, a javni tužioci i zamenici biće sposobni da se odupru pritiscima i pokušajima mešanja u njihov rad.

Najzad, potrebno je i angažovanje u domenu podizanja opšteobrazovnog nivoa kroz sticanje informatičkih znanja za svakodnevni rad, korišćenje interneta, znanja stranih jezika, znanja vezanih za odnose sa javnošću, poznavanja uporedno pravne prakse...

Finansiranje
________________________________________

Udruženje je neprofitna organizacija. Rad Udruženja finansira se od članarina i donacija.

Po osnivanju Udruženje je od misije OEBS-a u SRJ dobilo 300.000,00 dinara, kao pomoć za finkcionisanje rada Udruženja; a od Fonda za otvoreno društvo 350.000,00 dinara, kao pomoć za širenje udruženja.

Udruženje je, sa Republičkim javnim tužilaštvom bilo inicijator i sufinansijer projekta izrade knjige koja će predstaviti istorijat javnog tužilaštva u Srbiji.

Nemačka vlada je preko OEBS-a pomogla kancelariju Udruženja od čega je nabavljena opema neophodna za funkcionisanje kancelarije. .

Knjigovodstvo Udruženja vodi osoba koja je profesionalno angažovana i plaćena za taj posao, a sva dokumentacija o finansijskom poslovanju Udruženja nalazi se u Udruženju.

U Udruženju su stalno zaposleni menadžer kancelarije i asistent. Podršku radu kancelarije pruža i ekspert za strateški razvoj.

Strateški plan
________________________________________

Udruženje javnih tužilaca izradilo je Strateški plan Udruženja koji će pomoći u definisanju najvažnijih problema i strategija za njihovo rešavanje.

Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Strateški plan za period 2008 – 2010

   1. Istorijat

Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je osnovano 2001 godine. Ciljevi Udruženja koji su zadati prilikom osnivanja su :

• Staranje o unapredjenju propisa i organizaciji i radu tužilaštva • zalaganje za samostalnost u obavljanju javnotužilačke funkcije • staranje o ugledu i materijalnom statusu javnog tužilaštva • afirmacija prava kao struke i nauke • rad na uskladjivanju pravnog poretka Republike Srbije sa pravom Evropske Unije

Udruženje je na početku svog postojanja brojalo 107 članova od čega (90) nosilaca javnotužilačke funkcije i (17) saradnika i pripravnika. Trenutna situacija je da Udruženje broji 542 nosioca javnotužilačke funkcije. U Srbiji je osnovano 27 odeljenja Udruženja na nivou Okružnih javnih tužilaštava, i odeljenje na nivou Republičkog javnog tužilaštva. Izvršni odbor je takodje osnovao sekcije koje se bave najznačajnijim pitanjima od značaja za javno tužilaštvo. Udruženje ima kancelariju u kojoj trenutno rade menadžer i asistent, dok knjigovodjstvene usluge za potrebe Udruženja obavlja profesionalni knjigovodja. Udruženje je zahvaljujući intenzivnim aktivnostima u prethodnom periodu kod svojih članova probudila spremnost da mesečnom članarinom učestvuju u finansiranju Udruženja, tako da je već sada Udruženje sposobno da pokriva deo svojih troškova. Trenutni prioritet Udruženja je borba za bolji zakonski položaj tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Udruženje će pokušati da učestvuje u komisijama koje se bave izradama Ustavnih i zakonskih predloga novih zakona,i da na svaki drugi način vrši pozitivni pritisak na zakonodavnu vlast u pravcu iznalaženja što boljih zakonskih rešenja.

   1. Prioritetni problemi

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije kao svoje prioritetni problem vidi položaj nosilaca javnotužilačke funkcije po normativnim zakonskim rešenjima iz čega proizilaze i problemi oko nezavisnosti i stalnosti funkcije javnih tužilaca. Udruženje smatra da se ovaj problem mora rešavati izmenama zakonskih rešenja

   1. Vizija, Misija i osnovne vrednosti Udruženja

MISIJA

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna,nevladina organizacija koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

VIZIJA

Udruženje je uticajna i sposobna organizacija koja ima odlučujući uticaj na sva pitanja bitna za javno tužilaštvo.

Vrednosti organizacije

• Nezavisnost • Težnja ka dobrom položaju i ugledu struke • Apolitičnost • Samostalnost • Pravičnost • Posvećenost ostvarivanju ciljeva • Pravna sigurnost • Zaposleni

   1. Analiza spoljašnjih faktora
   2. Analiza unutrašnjih faktora


Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je organizacija koja trenutno broji preko 85 % ukupnog broja nosilaca javnotužilačke funkcije u Srbiji. Udruženje ima svoja odeljenja širom Srbije koja su organizovana na nivou Okružnih javnih tužilaštava. U dosadašnjem radu primetna je slaba uključenost članova iz udaljenih odeljenja u radu Uprave Udruženja i u projekte koje je organizovao Izvršni odbor Udruženja. Tokom 2007 godine preduzeti su koraci da se ispravi uočeni nedostatak i da se na najbolji način iskoristi potencijal mnogobrojnog članstva.

   1. Swot analiza

Strateško planiranje svake organizacije, pa tako i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca tužilaca Srbije, mora sadržati i internu i eksternu analizu faktora koji utiču na organizaciju. Ti se faktori, prema posledicama uticaja, mogu podeliti u dve grupe: pozitivni faktori (snage i prilike) i negativni faktori (slabosti i opasnosti). I prema kriterijumu odnosa sa samom organizacijom, koji će se koristiti u samoj analizi, ovi se faktori mogu podeliti u dve grupe, i to kao unutrašnji faktori (koji se nalaze u samom Udruženju pa deluju iznutra) i spoljni faktori (deluju spolja jer se nalaze izvan Udruženja).

I INTERNA ANALIZA

Unutrašnji faktori se nalaze u samom Udruženju, a njihov uticaj može biti pozitivan i negativan. Unutrašnji faktori sa pozitivnim uticajem predstavljaju snage Udruženja, dok su unutrašnji faktori sa negativnim uticajem slabosti.

A) SNAGE

1.Masovnost članstva Udruženje je masovna organizacija javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i tužilačkih pomoćnika. Broji oko 500 članova iz redova javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, što je više od tri četvrtine ukupnog broja nosilaca javnotužilačke funkcije, iz svih krajeva Republike. Ovi podaci jasno pokazaju da Udruženje ima puni legitimitet da nastupa, ne samo u ime svojih članova, već i nosilaca javnotužilačke funkcije uopšte.

2. Kvalifikaciona struktura članstva Kako punopravni članovi Udruženja mogu biti samo javni tužioci, zamenici javnih tužilaca, tužilački pomoćnici i tužioci i zamenici u penziji, jasno je da su svi visokobrazovani sa položenim pravosudnim ispitom, što kvalifikacionu strukturu, s punim pravom se može reći, čini idealnom. Prednosti organizacije ovakve kvalifikacione strukture je suvišno dalje analizirati.

3. Motivisanost članstva Iako je motivisanost članstva na zadovoljavajućem nivou, u prvom redu zbog izrazito nepovoljnog materijalnog i statusnog položaja, ona bi mogla biti još bolja pa organi Udruženja imaju obavezu da dodatnu motivišu članove.

4. Pripadnost grupi Sama pripadnost ovako masovnoj organizaciji stvara kod članova osećaj veće snage i sigurnosti, koji posredno osnažuje i samu organizaciju u celini.

5. Unutrašnja organizacija Zbog velikog broja i teritorijalne rasprostranjenosti Udruženje funkcioniše preko odeljenja koja mogu osnovati najmanje dvadeset članova, a osnivaju se za područja okružnih, ali i većih opštinskih javnih tužilaštava, kao i za Republičko javno tužilaštvo. Odeljenja biraju svoje predsednike koji mogu učestvovati u radu Upravnog odbora i predstavljaju vezu Odeljenja sa Upravnim odborom. Pored Odeljenja članovi se mogu aktivno angažovati i u radu u sekcijama Udruženja. Ovakva organizaciona struktura je stvorila pretpostavke za puni angažman svih članova Udruženja.

6. Mogućnost kontaktiranja spolja Udruženje koristi prostorije za rad koje su opremljene telefonom, faksom i računarom

B) SLABOSTI

1. Status članova Nepovoljan statusni položaj javnih tužilaca i naročito zamenika javnih tužilaca, prema važećem Zakonu o javnom tužilaštvu, čini članove veoma ranjivim u odnosu na izvršnu vlast. To se može popraviti donošenjem novog Zakona, o čemu će se govoriti u eksternoj analizi (prilikama)

2. Neaktivnost članstva Iako je motivisanost članova prilično dobra, to se ne može reći i za aktivnost. Najvažniji razlog je u zauzetosti članova, ali i u slaboj komunikaciji članstva sa organima Udruženja.

3. Nedovoljna informisanost članstva i nedostatak komunikacije Kako bi poboljšala informisanost uspostavljena je stalna komunikacija Upravnog odbora sa odeljenjima preko dostavljanja zapisnika sa sednica Upravnog odbora, a postavljen je i novi web-sajt. U toku je i realizacija projekta „Tužilačka reč“, tako da je sada situacija mnogo bolja.

4. Strah članova od javnog istupanja Ima uzrok u veoma nepovoljnom statusnom položaju članova koji je već gore analiziran.

5. Brojnost članstva Iako je već objašnjeno da ovaj faktor predstavlja snagu Udruženja, on istovremeno predstavlja slabost jer se sa povećanjem brojnosti srazmerno povećava inertnost, a smanjuje operativnost članstva.

II EKSTERNA ANALIZA

Kao i unutrašnji, i spoljni faktori mogu pozitivno i negativno uticati na Udruženje. Negativne faktori predstavljaju opasnosti po udruženje, odnosno pretnje Udruženju, dok se pozitivni faktori mogu nazvati prilikama.

A) PRILIKE

1. Donošenje novog Ustava i seta pravosudnih zakona Kako je donet novi Ustav RS i izvesno je da će se menjati Zakon o javnom tužilaštvu, priprema novih propisa predstavlja dobru priliku za poboljšanje statusnog, ali i materijalnog položaja članova, pa samim tim i Udruženja. Poboljšanje statusa Udruženje bi ispunilo svoj prioritetni zadatak i predstavilo se kao moćna i uticajna organizacija, čiji se stav uvažava. Na ostvarenju ovog zadatka je neophodan jedinstven nastup Udruženja i Javnog tužilaštva i koordinisan rad Udruženja sa uticajnim međunarodnim organizacijama, u prvom redu Savetom Evrope, OEBS-om, ali i nevadinim organizacijama. Već postignuta usklađenost stava Udruženja sa navedenim evropskim institucijama ohrabruje i jača polaznu poziciju Udruženja.

2. Pojačani interes donatora Kako je Udruženje nekompromitovana organizacija, postoji veliki interes inostranih donatora da materijalno pomognu rad Udruženja. Može se konstatovati da je Udruženje trenutno za donatore «u modi», što treba iskoristiti na optimalan način, ne dajući bilo kakav povod da takav interes opadne. Pri tome treba voditi računa da su ovakvi interesi donatora kratkotrajni, što zahteva brzo, ali nikako i brzopleto delovanje. 3. Interes javnog mnjenja i medija U proteklom periodu, dosta slab ali se popravlja. Potrebno ga je stalno jačati konferencijama za štampu, javnim nastupanjem i redovnim ažuriranjem veb-sajta.

4. Zainteresovanost izvršne i zakonodavne vlasti Iako ovaj faktor predstavlja u prvom redu opasnost za udruženje, u današnjoj situaciji, kada se sprovodi reforma pravosuđa, može biti prilika za popravljanje položaja članova, s obzirom na nameru zakonodavne i izvršne vlasti da se predstavi kao demokratska i ozbiljna koja sluša i uzima u obzir glas stručne javnosti, i preporuke međunarodnih institucija prilikom donošenja sistemskih zakona i sprovođenja reforme pravosuđa.

B) OPASNOSTI (PRETNjE)

1. Uticaj politike Jake političke stranke imaju nameru da svoj uticaj proširuju na sve društvene segmente pa tako i na Udruženje. Iako do sada nije bilo takvih pokušaja, ova pretnja će se povećavati srazmerno sa povećanjem moći i uticaja Udruženja.

2. Povlačenje donatora Kako je već rečeno, interes donatora neće trajati večno. Zbog toga stalno treba stalno, kroz nove projekte, zadržavati zanimanje donatora, dok god je to moguće.

3. Loša slika u medijima Čestim napadima predstavnika izvršne vlasti na pravosuđe, a naročito na tužilaštvo, nestručnim i neobjektvnim javnim informisanjem te ili zakasnelim, ili nikakvim reagovanjima javnog tužilaštva na takve pojave u medijima, kreirana je izrazito loša slika u javnosti o Javnom tužilaštvu, pa samim tim i o Udruženju. Rešenje bi moglo biti, kako je već navedeno, organizovanje konferencija za medije.

4. Zainteresovanost izvršne vlasti Stalna i prirodna pretnja za Udruženje, koja uvek zahteva oprez i promišljeno postupanje. Posebna opasnost je što se ova pretnja neće smanjivati ni nakon eventualnog poboljšanja položaja Javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije novim zakonskim rešenjima.

   1. Strateški ciljevi i strategija

UNUTRAšNJI CILJEVI

   1. Poboljšanje medijske slike

Strategija:

• Jačanje funkcije portparola Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i definisanje okvira u kojima će se kretati u svojim javnim nastupima, kao i odnos portparola Udruženja prema odlukama i uputstvima članova Izvršnog Odbora Udruženja.

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja:

Uspešnim razvojem i pravilnim usmerenjem kontakata i tema koje bi potencirao portparol Udruženja omogućilo bi se upoznavanje stručne javnosti sa stavovima koje zastupa Udruženje. Saopštenja bi se kretala u pravcu ispunjenja ostalih zacrtanih ciljeva kao i samog strateškog plana Udruženja što bi trebalo da dovede do ispravljanja pogrešne mediske slike o ulozi i rezultatima javnog tužilaštva kao celine.

   2. Animiranje članstva

Strategija :

• Neposredni kontakti i posete odeljenjima,materijalna podrška idejama i projektima odeljenja.

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Veće uključenost članstva u projekte Udruženja, bolje iskorišćenje ljudskih potencijala Udruženja iz cele Srbije, kao i šira i stručnija rasprava o stručnim pitanjima koja predstavljaju problem kako Okružnim tako i Opštinskim javnim tužilaštvima, čime bi se zbog masovnosti članstva postigla i vrsta konsenzusa o najvažnijim pitanjima za javnotužilačku organizaciju.

   3. Timovi za projekte

Strategija :

• Organizovanje seminara na temu pisanja projekata • Usaglašavanje kriterijuma za izbor nosilaca projekata • Izbor članova • Izbor projekata • Donošenje procedure za potrošnju sredstava

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Sobzirom da je ispunjenje ciljeva Udruženja vezano za konkretne aktivnosti i projekte, donošenje procedure i kriterijuma za izbor projekata doprinelo bi većoj ekspeditivnosti Izvršnog odbora. Na ovaj način obezbedilo bi se pravovremeno prikupljanje finansiskih sredstava koja bi se selektivno koristila za ispunjenje i uobličavanje ciljeva Udruženja i to kako unutrašnjih tako i spoljnih.

   4. Nesmetano funkcionisanje kancelarije

Strategija :

• Definisanje poslova menadžera kancelarije • Njegovo učešće u realizaciji projekta • Razmatranje uspostavljanja funkcije Izvršnog direktora

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Sobzirom na brojnost članstva u Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i broju kontakata sa organizacijama koje su zainteresovane za rad Udruženja, dobrom organizacijom kancelarije došlo bi se do ozbiljnijeg i profesionalnijeg predstavljanja Udruženja u očima kako članstva tako i spoljnih faktora.

   5. Funkcionisanje Etičkog saveta

Strategija :

Funkcionalan i delotvoran Etički savet

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Povećanje stepena odgovornosti nosilaca javnotužilačke funkcije.

   6. Informisanje članstva

Strategija :

• Glasilo Udruženja• Web stranica • Dostavljanje zapisnika sa sednica Upravnog odbora

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Zbog brojnosti članstva pravovremeno i dobro informisanje je veoma važno kako bi se proverilo mišljenje članstva o projektima koji su u planu, o aktivnostima koje preduzima Uprava Udruženja i eventualnim saopštenjima Udruženja. Ujedno se stvara mogućnost da svi zainteresovani članovi Udruženja uzmu učešće u radu ali i da iznesu kritike na račun Uprave Udruženja. Proverom mišljenja članstva o zacrtanim ciljevima Udruženja iskristalisale bi se i najbolje strategije za njihovo ispunjenje. Informisanjem članstva postiže se i učešće velikog broja ljudi iz struke u izradama relevantnih nacrta zakona čime bi se postigla vrsta konsenzusa što bi predlozima Udruženja dalo i presudnu snagu.

SPOLJAšNJI CILJEVI


   1. Izrada Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Državnom veću tužilaca

Strategija :

• Organizovanje okruglih stolova • Izrada predloga zakona o javnom tužilaštvu i zakona o Državnom veću tužilaca • učešće u izradi zakona o uredjenju sudova i ostalih zakona u vezi sa radom tužilaštva i tužilačkom nadležnošću

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Poboljšanje položaja javnih tužilaca, garancija samostalnosti i nepristrasnosti u radu.

   2. regionalno povezivanje

Strategija :

Učešće u Medjunarodnom udruženju tužilaca, učešće na regionalnim konferencijama

• medjunarodna pravna pomoć • razmena iskustava o suzbijanju kriminaliteta • zaštita svedoka • trafiking • šverc • falsifikovanje • piraterija • šverc automobila

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

Potreba povezivanja Udruženja i celokupnog javnog tužilaštva sa sistemima u regionu proizilazi iz aktuelnih krivičnih dela koja se čine na teritoriji više zemalja a za čije sprečavanje su zainteresovane zemlje iz kojih su i potencijalni investitori projekata Udruženja. Boljom komunikacijom i uvidom u rešenja kakva se primenjuju u drugim zemljama postigla bi se veća efikasnost u otkrivanju počinilaca takvih krivičnih dela, i suzbijanju medjunarodnog organizovanog kriminala na teritoriji naše zemlje. Upoznavanjem sa pozitivnim propisima pravno naprednijih zemalja iz regiona i sveta spoznala bi se i eventualna dobra rešenja za izmene problematičnih instituta u našim zakonskim propisima.

   3. Usavršavanje kadrova


Strategija :

• Tečajevi jezika • Obuka za rad na računaru• Paneli organizovani u saradnji sa Pravosudnim centrom

Obuka u oblastima: finansija, sudske medicine, saobraćaja, odnosa javnog tužilaštva prema javnim glasilima, krivična dela protiv pravosuđa, prava i obaveze tužilaca u krivičnom postupku, javno tužilaštvo u sistemu podele državne vlasti

šta bi se postiglo ispunjenjem cilja :

U proteklom periodu zbog političkih potresa i čestih personalnih izmena u javnom tužilaštvu mala pažnja je poklanjana edukaciji i daljem usavršavanju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, što je sobzirom na nove i usavršene vidove kriminala od suštinskog značaja. Dodatnom nadogradnjom znanja nosilaca javnotužilačke funkcije postiglo bi se jednako postupanje u sličnim situacijama čime bi se povećala sigurnost u rad javnog tužilaštva i poboljšala loša predstava koja o javnom tužilaštvu trenutno vlada u javnosti. Novim modelom edukacija koje bi se održavale u manjim grupama sa raspravama u kojima bi polaznici najaktivnije učestvovali postigao bi se efikasniji i bolji rad.

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije