Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Zakoni u proceduri Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoci u krivičnim stvarima

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoci u krivičnim stvarima

 

PREDLOG

Z A K O N

 

O MEАUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI
U KRIVIČNIM STVARIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet i primena zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima (u daljem tekstu: međunarodna pravna pomoć), u slučajevima kada ne postoji potvrđeni međunarodni ugovor ili kada određena pitanja njime nisu uređena.

Oblici međunarodne pravne pomoći

Član 2.

Međunarodna pravna pomoć obuhvata:

1)      izručenje okrivljenog ili osuđenog;

2)      preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja;

3)      izvršenje krivične presude;

4)      ostale oblike međunarodne pravne pomoći.

Vršenje međunarodne pravne pomoći

Član 3.

Međunarodna pravna pomoć pruža se u postupku koji se odnosi na krivično delo koje u trenutku kada je zatražena pomoć spada u nadležnost suda države molilje.

Međunarodna pravna pomoć pruža se i u postupku koji je pokrenut pred organima uprave za delo koje je kažnjivo prema zakonodavstvu države molilje ili zamoljene države, u slučaju kada odluka upravnog organa može da predstavlja osnov za pokretanje krivičnog postupka.

Međunarodna pravna pomoć pruža se i po zahtevu Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda, Evropskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih institucija koje su osnovane međunarodnim ugovorom koji je potvrdila Republika Srbija.

Nadležni organi

Član 4.

Organi nadležni za pružanje međunarodne pravne pomoći su domaći sudovi i javna tužilaštva (u daljem tekstu: domaći pravosudni organi) određeni zakonom.

Pojedine radnje u postupku međunarodne pravne pomoći vrši ministarstvo nadležno za pravosuđe, ministarstvo nadležno za spoljne poslove i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Zahtev za međunarodnu pravnu pomoć dostavljen nenadležnom organu biće bez odlaganja upućen organu nadležnom za postupanje, o čemu će biti obavešten organ koji je dostavio zahtev.

Zamolnica

Član 5.

Zahtev za pružanje međunarodne pravne pomoći podnosi se u vidu zamolnice.

Zamolnica sadrži:

1)    naziv organa koji je sačinio zamolnicu;

2)    naziv organa kome se zamolnica upućuje, a ukoliko nije poznat njegov tačan naziv, oznaku „nadležni državni organ", uz naziv zamoljene države;

3)    pravni osnov za pružanje međunarodne pravne pomoći;

4)    oznaku krivičnog predmeta, zakonski naziv krivičnog dela, tekst odgovarajuće odredbe zakona i sažet opis činjeničnog stanja;

5)    opis radnje međunarodne pravne pomoći koja se traži i razlog za podnošenje zamolnice;

6)    podatke o državljanstvu i druge lične podatke lica, odnosno naziv i sedište pravnog lica u odnosu na koje se traži međunarodna pravna pomoć, kao i njegovo svojstvo u postupku;

7)    druge podatke koji mogu da budu od značaja za postupanje po zamolnici.

Zamolnica, kao i pismena koje dostavljaju pravosudni i drugi nadležni organi moraju da budu potpisani i overeni od strane nadležnog organa.

Zamolnica i pismena dostavljaju se sa prevodom na jezik zamoljene države ili prevodom na engleski jezik. Prevod mora da bude overen od strane sudskog tumača.

Zahtev za međunarodnu pravnu pomoć koji nije podnet u skladu sa odredbama ovog zakona vratiće se radi ispravke ili dopune, uz određivanje roka koji ne može biti duži od dva meseca.

Dostavljanje zamolnice i drugih pismena

Član 6.

Zamolnica i druga pismena domaćeg pravosudnog organa dostavljaju se inostranom organu preko ministarstva nadležnog za pravosuđe. Na zahtev zamoljene države zamolnica i druga pismena dostavljaju se diplomatskim putem.

Zamolnica i pismena iz stava 1. ovog člana se pod uslovom uzajamnosti:

1)      dostavljaju neposredno inostranom pravosudnom organu;

2)      mogu u hitnim slučajevima dostaviti posredstvom Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Zamolnica i druga pismena inostranog organa dostavljaju se domaćem pravosudnom organu u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana domaći pravosudni organ dostavlja kopiju zamolnice ministarstvu nadležnom za pravosuđe.

Pretpostavke za pružanje međunarodne pravne pomoći

Član 7.

Pretpostavke za pružanje međunarodne pravne pomoći su:

1)      da krivično delo povodom kojeg se zahteva pružanje međunarodne pravne pomoći predstavlja krivično delo po zakonu Republike Srbije;

2)      da za isto krivično delo nije pravnosnažno okončan postupak pred domaćim sudom, odnosno da krivična sankcija nije u potpunosti izvršena;

3)      da krivično gonjenje, odnosno izvršenje krivične sankcije nije isključeno zbog zastarelosti, amnestije ili pomilovanja;

4)      da se zahtev za pružanje međunarodne pravne pomoći ne odnosi na političko krivično delo ili delo povezano sa političkim krivičnim delom, odnosno na krivično delo koje se sastoji isključivo u povredi vojnih dužnosti;

5)      da pružanje međunarodne pravne pomoći ne bi povredilo suverenitet, bezbednost, javni poredak ili druge interese od suštinskog značaja za Republiku Srbiju.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, međunarodna pravna pomoć će biti pružena povodom krivičnog dela protiv međunarodnog humanitarnog prava za koje ne nastupa zastarelost.

O ispunjenosti pretpostavki iz tač. 1. do 3. stava 1. ovog člana odlučuje nadležni pravosudni organ, a o ispunjenosti pretpostavki iz tač. 4) i 5) stava 1. ovog člana odlučuje odnosno daje mišljenje ministar nadležan za pravosuđe.

Uzajamnost

Član 8.

Domaći pravosudni organi pružaju međunarodnu pravnu pomoć pod uslovom uzajamnosti. Na zahtev domaćeg pravosudnog organa, ministarstvo nadležno za pravosuđe daje obaveštenje o postojanju uzajamnosti.

Ako nema podataka o uzajamnosti, pretpostavlja se da uzajamnost postoji.

Tajnost podataka

Član 9.

Državni organi dužni su da čuvaju tajnost podataka dobijenih u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći.

Podaci o ličnosti mogu da se koriste isključivo u krivičnom ili upravnom postupku u vezi sa kojim je podneta zamolnica.

Jezik

Član 10.

Postupak pružanja međunarodne pravne pomoći vodi se na srpskom jeziku.

Pred domaćim pravosudnim organom na čijem području su u službenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina postupak iz stava 1. ovog člana vodi se i na njihovom jeziku, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Troškovi

Član 11.

Troškove pružanja međunarodne pravne pomoći snosi zamoljena država, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Shodna primena zakona

Član 12.

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći shodno se primenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku i zakona kojima se uređuje organizacija i nadležnost sudova i javnih tužilaštava.

II. IZRUČENjE OKRIVLjENOG ILI OSUčENOG

1. IZRUČENjE OKRIVLjENOG ILI OSUčENOG STRANOJ DRŽAVI

1) Osnovne odredbe

Predmet izručenja

Član 13.

Izručenje okrivljenog ili osuđenog stranoj državi dozvoljava se:

1)        radi vođenja krivičnog postupka za krivično delo za koje se prema zakonu Republike Srbije i zakonu države molilje može izreći kazna zatvora od godinu dana ili teža kazna;

2)        radi izvršenja krivične sankcije koju je sud države molilje izrekao za krivično delo iz tačke 1) ovog stava u trajanju od najmanje četiri meseca.

Ako se zamolnica odnosi na više krivičnih dela od kojih pojedina ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, izručenje se može dozvoliti i za ova krivična dela.

Načelo specijaliteta

Član 14.

Ako izručenje bude dozvoljeno, izručeno lice ne može da bude krivično gonjeno, podvrgnuto izvršenju krivične sankcije ili izručeno trećoj državi za krivično delo izvršeno pre izručenja, a koje nije predmet izručenja.

Uslovi iz stava 1. ovog člana neće se primeniti:

1)      ako se izručeno lice izričito odreklo garancije iz stava 1. ovog člana;

2)      ako izručeno lice, iako je imalo mogućnosti, nije napustilo teritoriju države kojoj je izručeno u roku od 45 dana od dana uslovnog otpusta ili izvršene krivične sankcije, ili ako se vratilo na teritoriju te države.

Dokumentacija

Član 15.

Uz zamolnicu se prilaže sledeća dokumentacija:

1)      sredstva za utvrđivanje istovetnosti okrivljenog ili osuđenog (tačan opis, fotografija, otisci prstiju i sl.);

2)      uverenje ili drugi podaci o državljanstvu okrivljenog ili osuđenog;

3)      odluka o pokretanju krivičnog postupka, optužnica, odluka o pritvoru ili presuda;

4)      navođenje dokaza o postojanju osnovane sumnje.

Pretpostavke za izručenje

Član 16.

Pored pretpostavki predviđenih članom 7. ovog zakona, pretpostavke za izručenje su:

1)      da lice čije se izručenje zahteva nije državljanin Republike Srbije;

2)      da delo povodom kojeg se zahteva izručenje nije izvršeno na teritoriji Republike Srbije, protiv nje ili njenog državljanina;

3)      da se protiv istog lica u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela povodom kojeg se zahteva izručenje;

4)      da po domaćem zakonu postoje uslovi za ponavljanje krivičnog postupka za krivično delo povodom kojeg se zahteva izručenje lica protiv kojeg je pravnosnažno okončan postupak pred domaćim sudom;

5)      da je utvrđena istovetnost lica čije se izručenje zahteva;

6)      da ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju odnosno da postoji pravnosnažna sudska odluka da je lice čije se izručenje traži učinilo krivično delo povodom kojeg se zahteva izručenje;

7)      da država molilja da garancije da će u slučaju osude u odsustvu postupak biti ponovljen u prisustvu izručenog lica;

8)      da država molilja da garancije da smrtna kazna koja je propisana za krivično delo povodom kojeg se zahteva izručenje neće biti izrečena, odnosno izvršena.

Sticaj zamolnica

Član 17.

Ako je više država molilja istovremeno podnelo zamolnice za izručenje istog lica zbog istog ili različitih krivičnih dela, odluka o izručenju će biti doneta uzimanjem u obzir okolnosti konkretnog slučaja, a naročito teritorije na kojoj je krivično delo učinjeno, težine krivičnog dela, redosleda podnošenja zahteva, državljanstva lica čije izručenje se zahteva i mogućnosti izručenja trećoj državi.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložena.

2) Postupak za izručenje

a) Postupak pred istražnim sudijom

Postupanje sa zamolnicom

Član 18.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe dostavlja zamolnicu sudu na čijem području boravi ili se zatekne lice čije izručenje se zahteva. Ako to mesto nije poznato, policija utvrđuje gde se nalazi lice čije izručenje se zahteva.

Ako je zamolnica podneta u skladu sa čl. 5. i 15. ovog zakona, istražni sudija će izdati naredbu za dovođenje lica čije izručenje se zahteva. Naredbu izvršava policija koja odmah sprovodi to lice istražnom sudiji.

Pretresanje lica i prostorija i oduzimanje predmeta

Član 19.

Na zahtev države molilje istražni sudija može da naredi pretresanje lica čije se izručenje zahteva i prostorija u kojima to lice boravi.

Predmeti krivičnog dela pronađeni prilikom pretresanja i imovinska korist pribavljena krivičnim delom privremeno će se oduzeti od lica čije izručenje se zahteva.

Privremeno oduzimanje iz stava 2. ovog člana traje do donošenja odluke o pritvoru ili drugoj meri za obezbeđenje prisustva lica čije izručenje se zahteva, ali najduže 48 sati od njegovog privođenja.

Ako se predmeti iz stava 2. ovog člana obavezno oduzimaju po zakonu Republike Srbije, istražni sudija ih privremeno može predati državi molilji uz uslov da budu vraćeni u roku koji on odredi.

U slučaju da izručenje bude dozvoljeno, predmeti i imovinska korist iz stava 2. ovog člana predaju se državi molilji.

Pouka o pravima

Član 20.

Kada ustanovi istovetnost lica čije se izručenje zahteva, istražni sudija ga obaveštava o razlogu dovođenja, dokazima na osnovu kojih se zahteva izručenje i poučava ga o pravima:

1)        da nije dužno ništa da izjavi;

2)        da može da uzme branioca;

3)        da branilac prisustvuje njegovom saslušanju;

4)        da može dati saglasnost da bude izručeno po pojednostavljenom postupku.

Ako se lice čije izručenje se zahteva odrekne prava na branioca ili ako ga ne obezbedi u roku od 24 sata od kada je poučeno o tom pravu, biće mu postavljen branilac po službenoj dužnosti.

O dovođenju lica čije izručenje se zahteva istražni sudija obaveštava javnog tužioca.

Saslušanje

Član 21.

Istražni sudija saslušava lice čije izručenje se zahteva o svim okolnostima bitnim za utvrđivanje postojanja pretpostavki za izručenje, a naročito o ličnim prilikama, državljanstvu, odnosu prema državi molilji i zahtevu za izručenje.

Saslušanju prisustvuju javni tužilac i branilac, koji mogu postavljati pitanja licu čije izručenje se zahteva.

O saslušanju se sastavlja zapisnik.

Pritvor

Član 22.

Nakon saslušanja istražni sudija može odrediti pritvor:

1)      ako postoje okolnosti koje ukazuju da će se lice čije izručenje se zahteva sakriti ili pobeći u cilju ometanja postupka odlučivanja o zamolnici ili sprovođenja izručenja;

2)      ako postoje okolnosti koje ukazuju da će lice čije izručenje se zahteva ometati prikupljanje dokaza u postupku izručenja ili u krivičnom postupku pred sudom države molilje.

Pritvor može trajati najduže do izvršenja odluke o izručenju, ali ne duže od godinu dana od dana pritvaranja lica čije izručenje se zahteva. Po isteku svaka dva meseca od pravnosnažnosti rešenja o određivanju pritvora sud po službenoj dužnosti ispituje da li postoje razlozi za produženje ili ukidanje pritvora.

Ako to opravdavaju posebni razlozi, istražni sudija može umesto pritvora odrediti drugu meru za obezbeđenje prisustva lica čije izručenje se zahteva.

Ispitivanje pretpostavki za izručenje

Član 23.

Istražni sudija će preduzeti odgovarajuće radnje radi utvrđivanja da li postoje pretpostavke za izručenje, odnosno za predaju predmeta iz člana 19. stav 2. ovog zakona.

Ako država molilja nije dostavila garancije u smislu člana 16. tač. 7. i 8. ovog zakona, istražni sudija će zatražiti da ih dostavi u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Nakon sprovedenih radnji iz stava 1. ovog člana istražni sudija dostavlja spise veću sastavljenom od trojice sudija (dalje: vanpretresnom veću).

Ako se protiv lica čije se izručenje zahteva pred domaćim sudom za isto ili drugo krivično delo vodi krivični postupak ili se ono nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili druge krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, istražni sudija će o tome staviti belešku u spisima.

Zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice

Član 24.

U hitnim slučajevima nadležni organ države molilje može podneti zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice.

Zahtev sadrži:

1)      podatke potrebne za utvrđivanje istovetnosti lica čije izručenje će biti zatraženo;

2)      činjenični opis i pravnu kvalifikaciju dela;

3)      izjavu nadležnog organa države molilje o postojanju sudske odluke ili optužnog akta iz člana 15. tačka 3) ovog zakona;

4)      izjavu da će biti podneta zamolnica.

Zahtev se domaćem pravosudnom organu ili policiji može podneti neposredno, preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Pod uslovom uzajamnosti, raspisana međunarodna poternica se smatra zahtevom.

Postupanje po zahtevu

Član 25.

Policija lišava slobode lice na koje se odnosi zahtev iz člana 24. ovog zakona i odmah ga sprovodi istražnom sudiji.

Kada ustanovi istovetnost dovedenog lica, istražni sudija ga obaveštava o razlogu dovođenja i poučava ga o pravima iz člana 20. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona.

Ako se lice čije izručenje se zahteva odrekne prava na branioca ili ako ga ne obezbedi u roku od 24 sata od kada je poučeno o tome, biće mu postavljen branilac po službenoj dužnosti.

Pritvor

Član 26.

Nakon saslušanja dovedenog lica istražni sudija može odrediti pritvor.

Rešenje o određivanju pritvora i pouku o roku za podnošenje zamolnice istražni sudija bez odlaganja dostavlja nadležnom organu države molilje u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona, o čemu obaveštava javnog tužioca. Ako je dostava izvršena neposredno ili preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL), obaveštava se i ministarstvo nadležno za pravosuđe.

Istražni sudija će ukinuti pritvor:

1)      ako nadležni organ države molilje ne podnese zamolnicu u roku od 18 dana od dana pritvaranja;

2)      ako prestanu razlozi zbog kojih je određen pritvor.

Na zahtev nadležnog organa države molilje istražni sudija može da produži rok iz tačke 1. stava 2. ovog člana najviše do 40 dana od dana pritvaranja.

Ako zamolnica ne bude podneta u propisanom odnosno određenom roku, lice se može ponovo pritvoriti jedino na osnovu člana 22. ovog zakona.

b) Postupak pred vanpretresnim većem

Odluke vanpretresnog veća

Član 27.

Nakon razmatranja spisa iz člana 23. stav 3. ovog zakona vanpretresno veće donosi rešenje o odbijanju izručenja ili o ispunjenosti pretpostavki za izručenje.

Rešenje o odbijanju izručenja

Član 28.

Ako vanpretresno veće utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke iz čl. 7. i 16. ovog zakona, rešenjem će odbiti izručenje i bez odlaganja će ga dostaviti neposredno višem sudu.

Neposredno viši sud će, nakon saslušanja javnog tužioca i branioca lica čije izručenje se zahteva, potvrditi, ukinuti ili preinačiti rešenje iz stava 1. ovog člana.

Pravnosnažno rešenje o odbijanju izručenja dostavlja se ministarstvu nadležnom za pravosuđe, koje o tome obaveštava državu molilju.

Rešenje o ispunjenosti pretpostavki za izručenje

Član 29.

Ako vanpretresno veće utvrdi da su ispunjene pretpostavke iz čl. 7. i 16. ovog zakona, doneće rešenje o tome.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana dozvoljena je žalba neposredno višem sudu u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

Neposredno viši sud će, nakon saslušanja javnog tužioca, lica čije izručenje se zahteva i njegovog branioca, potvrditi, ukinuti ili preinačiti rešenje iz stava 1. ovog člana.

Pojednostavljeno izručenje

Član 30.

Lice čije izručenje se zahteva može biti izručeno po pojednostavljenom postupku, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ako se lice iz stava 1. ovog člana saglasi sa tim da bude izručeno po pojednostavljenom postupku, istražni sudija će ga upoznati sa posledicama takve izjave i pitati da li je data dobrovoljno. O tome će se sastaviti zapisnik.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana je neopoziva.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana i spise istražni sudija odmah dostavlja vanpretresnom veću, koje donosi rešenje iz člana 29. ovog zakona. Protiv tog rešenja žalba nije dozvoljena.

Rešenje iz stava 4. ovog člana bez odlaganja se dostavlja ministru nadležnom za pravosuđe, koji postupa u skladu sa čl. 31 do 35. ovog zakona.

v) Postupak pred ministrom

Odluke ministra nadležnog za pravosuđe

Član 31.

Pravnosnažno rešenje o ispunjenosti pretpostavki za izručenje dostavlja se sa spisima ministru nadležnom za pravosuđe.

Ministar nadležan za pravosuđe donosi rešenje kojim dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje. Rešenje se dostavlja nadležnom sudu, licu čije izručenje je zahtevano, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i državi molilji.

Rešenje kojim se dozvoljava izručenje

Član 32.

U rešenju kojim dozvoljava izručenje ministar nadležan za pravosuđe može:

1)      usloviti izručenje u smislu člana 14. stav 1. ovog zakona, osim ako se izručeno lice izričito odreklo tih garancija;

2)      postaviti druge uslove za izručenje.

Rešenje kojim se ne dozvoljava izručenje

Član 33.

Rešenje kojim ne dozvoljava izručenje ministar nadležan za pravosuđe donosi:

1)      ako nisu ispunjene pretpostavke iz člana 7. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona;

2)      ako u postupku suđenja u odsustvu licu čije izručenje se zahteva nisu bile ostvarene garancije pravičnog suđenja.

Odlaganje izručenja

Član 34.

Ministar nadležan za pravosuđe može odložiti izvršenje rešenja iz člana 32. ovog zakona:

1)      dok ne bude pravnosnažno okončan krivični postupak pred domaćim sudom koji se protiv lica čije izručenje je dozvoljeno vodi za drugo krivično delo;

2)      dok lice čije izručenje je dozvoljeno ne izdrži kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode.

Privremeno izručenje

Član 35.

Ministar nadležan za pravosuđe može odlučiti da u slučaju iz člana 34. ovog zakona dozvoli privremeno izručenje lica državi molilji:

1)      ako to ne bi štetilo krivičnom postupku koji se vodi pred domaćim sudom;

2)      ako država molilja pruži garancije da će privremeno izručeno lice biti pritvoreno i da će ga na zahtev ministra nadležnog za pravosuđe vratiti u Republiku Srbiju.

Uračunavanje vremena provedenog u pritvoru

Član 36.

Domaći sud će prilikom izricanja kazne zatvora uračunati vreme koje je privremeno izručeno lice provelo u pritvoru u državi molilji, odnosno neizdržani deo kazne će se za toliko umanjiti.

Uzimajući u obzir okolnost iz stava 1. ovog člana, ministar nadležan za pravosuđe može odlučiti da ne zahteva vraćanje privremeno izručenog lica.

Predaja okrivljenog ili osuđenog

Član 37.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove izvršava rešenje kojim se dozvoljava izručenje.

Ministarstvo iz stava 1. ovog člana dogovara sa nadležnim organom države molilje mesto, vreme i način predaje okrivljenog ili osuđenog. Predaja se izvršava u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja iz člana 32. ovog zakona.

Ako država molilja bez opravdanog razloga ne preuzme okrivljenog ili osuđenog dogovorenog dana predaje, on se pušta na slobodu. Na obrazloženi zahtev države molilje može biti određen drugi dan predaje.

2. IZRUČENjE OKRIVLjENOG ILI OSUčENOG REPUBLICI SRBIJI

Pretpostavke za izručenje u Republiku Srbiju

Član 38.

Ako se protiv lica koje se nalazi u stranoj državi pred domaćim sudom vodi krivični postupak ili mu je domaći sud pravnosnažnom odlukom izrekao krivičnu sankciju, ministarstvo nadležno za pravosuđe može na zahtev nadležnog suda podneti zamolnicu.

Ako lice iz stava 1. ovog člana bude izručeno, protiv njega se može pokrenuti krivični postupak odnosno izvršiti krivična sankcija samo za krivično delo za koje je izručenje odobreno, osim ako se tog prava odreklo, a strana država nije postavila takav uslov.

Uz zamolnicu se prilaže dokumentacija iz člana 15. ovog zakona.

Uslovi za izricanje krivične sankcije

Član 39.

Ako je strana država odobrila izručenje uz određene uslove koji se odnose na vrstu ili visinu krivične sankcije koja se može izreći odnosno izvršiti, domaći sud je prilikom izricanja krivične sankcije vezan tim uslovima, a ako je reč o izvršenju već izrečene krivične sankcije, domaći sud koji je sudio u prvom stepenu preinačiće odluku o krivičnoj sankciji u skladu sa postavljenim uslovima.

Ako je izručeno lice bilo pritvoreno u stranoj državi zbog krivičnog dela zbog kojeg je izručeno, vreme koje je provelo u pritvoru biće uračunato u krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode.

Sprovođenje preko teritorije Republike Srbije

Član 40.

Ako strana država zahteva izručenje od druge strane države, a izručeno lice se ima sprovesti preko teritorije Republike Srbije, ministar nadležan za pravosuđe može stranoj državi koja je zahtevala sprovođenje odobriti sprovođenje lica ako su ispunjene pretpostavke iz čl. 7. i 16. ovog zakona.

Uz zamolnicu se prilaže dokumentacija iz člana 15. ovog zakona.

Troškove sprovođenja preko teritorije Republike Srbije snosi država molilja.

III. PREUZIMANjE I USTUPANjE KRIVIČNOG GONjENjA

1. PREUZIMANjE KRIVIČNOG GONjENjA OD STRANE DRŽAVE

1) Osnovne odredbe

Preuzimanje krivičnog gonjenja

Član 41.

Pod uslovima predviđenim ovim zakonom nadležni javni tužilac može preuzeti krivično gonjenje protiv osumnjičenog ili okrivljenog za krivično delo koje spada u nadležnost suda države molilje.

Krivični spisi

Član 42.

Uz zamolnicu se prilažu original ili overeni prepis krivičnih spisa.

Pretpostavke za preuzimanje krivičnog gonjenja

Član 43.

Krivično gonjenje određenog lica može se preuzeti ako su ispunjene pretpostavke iz člana 7. ovog zakona i jedna od sledećih pretpostavki:

1)      da lice ima prebivalište ili boravište u Republici Srbiji;

2)      da lice u Republici Srbiji izdržava kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode.

2) Postupak po zamolnici

Dostavljanje zamolnice i krivičnih spisa javnom tužiocu

Član 44.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe dostavlja zamolnicu i krivične spise javnom tužiocu na čijem području lice za koje se zahteva preuzimanje krivičnog gonjenja ima prebivalište ili boravište, izdržava kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode ili javnom tužiocu koji učestvuje u krivičnom postupku koji se protiv lica vodi za isto ili drugo krivično delo.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe dostavlja nadležnom javnom tužiocu i mišljenje o ispunjenosti pretpostavki iz člana 7. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona.

Odlučivanje o preuzimanju gonjenja

Član 45.

Nadležni javni tužilac može odlučiti da preuzme gonjenje ako su ispunjene pretpostavke predviđene čl. 7. i 43. ovog zakona.

Obaveštenje države molilje i vraćanje krivičnih spisa

Član 46.

O odluci nadležnog javnog tužioca povodom zahteva za preuzimanje krivičnog gonjenja, kao i o pravnosnažnoj odluci donetoj u preuzetom krivičnom postupku, obavestiće se država molilja.

Ako preuzimanje krivičnog gonjenja ne bude prihvaćeno, stranoj državi se dostavlja obrazloženo obaveštenje i spisi dostavljeni uz zamolnicu.

Pravila preuzetog postupka

Član 47.

Preuzeti krivični postupak sprovodi se prema propisima Republike Srbije.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u preuzetom krivičnom postupku neće se primenjivati odredbe o suđenju u odsustvu.

Procesna radnja preduzeta prema propisima države molilje izjednačava se sa procesnom radnjom preduzetom prema propisima Republike Srbije, osim ako to nije protivno osnovnim načelima domaćeg pravnog poretka i međunarodnim standardima o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Krivična sankcija izrečena u preuzetom krivičnom postupku ne može biti stroža od krivične sankcije koja se može izreći prema pravu države molilje.

Zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice

Član 48.

U hitnim slučajevima nadležni organ države molilje može podneti zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice.

Zahtev sadrži:

1)      podatke potrebne za utvrđivanje istovetnosti lica za koje će biti zahtevano preuzimanje gonjenja;

2)      činjenični opis i pravnu kvalifikaciju dela;

3)      izjavu inostranog organa o postojanju sudske odluke ili optužnog akta iz člana 15. tačka 3) ovog zakona;

4)      izjavu da će biti podneta zamolnica.

Zahtev se nadležnom javnom tužiocu ili organu policije može podneti neposredno, preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Pod uslovom uzajamnosti, raspisana međunarodna poternica se smatra zahtevom.

Na postupanje po zahtevu shodno se primenjuju odredbe člana 25. i člana 26. st. 1. do 4. ovog zakona.

2. USTUPANjE KRIVIČNOG GONjENjA STRANOJ DRŽAVI

Ustupanje krivičnog gonjenja

Član 49.

Pod uslovima predviđenim ovim zakonom, stranoj državi može se ustupiti krivično gonjenje osumnjičenog ili okrivljenog za krivično delo koje spada u nadležnost domaćeg suda.

Krivični spisi

Član 50.

Uz zamolnicu se prilažu original ili overeni prepis krivičnih spisa.

Pretpostavke za ustupanje krivičnog gonjenja

Član 51.

Zamoljenoj državi može se ustupiti krivično gonjenje određenog lica, ako su ispunjene pretpostavke predviđene članom 7. stav 1. tač. 4. i 5. ovog zakona i jedna od sledećih pretpostavki:

1)      da lice ima prebivalište ili boravište u zamoljenoj državi;

2)      da lice u zamoljenoj državi izdržava kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode.

Ako je krivičnim delom oštećena Republika Srbija, njen državljanin ili pravno lice koje ima sedište na njenoj teritoriji, prilikom odlučivanja o ustupanju krivičnog gonjenja posebno će se ceniti mogućnost obezbeđenja imovinskopravnog zahteva i drugi interesi oštećenog.

Rešenje o pokretanju postupka

Član 52.

Rešenje o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja donosi:

1)      javni tužilac, pre pokretanja krivičnog postupka;

2)      istražni sudija, na predlog javnog tužioca, do stupanja optužnice na pravnu snagu;

3)      vanpretresno veće, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca, do početka glavnog pretresa;

4)      veće, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca, do završetka glavnog pretresa.

Protiv rešenja iz stava 1. tačke 1. ovog člana osumnjičeni ima pravo da izjavi prigovor neposredno višem tužiocu u roku od tri dana.

Protiv rešenja iz stava 1. tačka 2. do 4. ovog člana okrivljeni i javni tužilac imaju pravo žalbe neposredno višem sudu u roku od tri dana.

Postupanje sa zamolnicom

Član 53.

Zamolnica i krivični spisi dostavljaju se zamoljenoj državi sa zahtevom da u najkraćem roku dostavi obaveštenje o svojoj odluci.

Ako zamoljena država u roku od šest meseci od kada joj je dostavljena zamolnica i spisi iz stava 1. ovog člana ne dostavi obaveštenje o svojoj odluci, domaći pravosudni organ će nastaviti krivično gonjenje.

Posledice pokretanja postupka za ustupanje krivičnog gonjenja

Član 54.

Nakon donošenja rešenja iz člana 52. stav 1. ovog zakona domaći pravosudni organ će preduzeti samo procesne radnje koje ne trpe odlaganje.

Domaći pravosudni organ nastaviće krivično gonjenje odnosno krivični postupak:

1)      ako zamoljena država dostavi odluku da ne prihvata preuzimanje krivičnog gonjenja;

2)      ako zamoljena država odustane od odluke o preuzimanju krivičnog gonjenja;

3)      ako domaći pravosudni organ odustane od ustupanja krivičnog gonjenja pre nego što zamoljena država dostavi odluku o zamolnici.

Zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice

Član 55.

U hitnim slučajevima domaći pravosudni organ može zamoljenoj državi podneti zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice.

Zahtev sadrži:

1)      podatke potrebne za utvrđivanje istovetnosti lica za koje će biti zahtevano ustupanje krivičnog gonjenja;

2)      činjenični opis i pravnu kvalifikaciju dela;

3)      izjavu o postojanju sudske odluke ili optužnog akta iz člana 15. tačka 3) ovog zakona;

4)      izjavu da će biti podneta zamolnica.

Zahtev se nadležnom organu zamoljene države može podneti neposredno, preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

IV. IZVRšENjE KRIVIČNE PRESUDE

1. IZVRšENjE STRANE KRIVIČNE PRESUDE

Predmet izvršenja

Član 56.

Krivična sankcija izrečena pravnosnažnom presudom nadležnog suda države molilje može se izvršiti u Republici Srbiji u skladu sa odredbama ovog zakona.

Dokumentacija

Član 57.

Uz zamolnicu se prilaže overeni prepis krivične presude inostranog suda.

Pretpostavke za izvršenje

Član 58.

Krivična sankcija izrečena presudom nadležnog suda države molilje može se izvršiti ako su ispunjene pretpostavke predviđene članom 7. ovog zakona i jedna od sledećih pretpostavki:

1)      da je osuđeni državljanin Republike Srbije;

2)      da osuđeni ima prebivalište ili boravište u Republici Srbiji;

3)      da osuđeni u Republici Srbiji izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode po ranije izrečenoj presudi.

Nadležnost suda

Član 59.

Za sprovođenje postupka po zamolnici mesno je nadležan sud prema poslednjem prebivalištu ili boravištu osuđenog lica na teritoriji Republike Srbije ili prema mestu izvršenja krivične sankcije.

Zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice

Član 60.

U hitnim slučajevima nadležni organ države molilje može podneti zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice.

Zahtev sadrži:

1)      podatke potrebne za utvrđivanje istovetnosti osuđenog;

2)      činjenični opis i pravnu kvalifikaciju dela;

3)      izjavu o postojanju pravnosnažne osuđujuće presude;

4)      izjavu da će biti podneta zamolnica.

Zahtev se domaćem pravosudnom organu ili organu policije može podneti neposredno, preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Pod uslovom uzajamnosti, raspisana međunarodna poternica se smatra zahtevom.

Na postupanje po zahtevu shodno se primenjuju odredbe člana 25. i člana 26. st. 1. do 4. ovog zakona.

Postupanje po zamolnici

Član 61.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe dostavlja nadležnom sudu zamolnicu i overeni prepis strane krivične presude, kao i mišljenje o ispunjenosti pretpostavki iz člana 7. stav 1. tač. 4. i 5. i člana 63. tačka 4. ovog zakona.

Vanpretresno veće nadležnog suda odlučuje o zamolnici u sednici veća. O sednici veća obaveštavaju se javni tužilac i branilac koga sud postavlja po službenoj dužnosti.

Pre donošenja odluke sud će saslušati osuđenog o ispunjenosti pretpostavki za izvršenje.

Po završenoj sednici veća, sud donosi odluku o usvajanju ili odbijanju zamolnice. Prilikom donošenja odluke sud je vezan za činjenični opis krivičnog dela iz strane krivične presude.

Presuda o priznanju strane krivične presude

Član 62.

Ako usvoji zamolnicu, sud će presudom o priznanju strane krivične presude izreći krivičnu sankciju prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Izrečena krivična sankcija ne može biti stroža od sankcije izrečene u stranoj krivičnoj presudi.

U izreku presude iz stava 1. ovog člana sud će uneti odluku o usvajanju zamolnice, naziv nadležnog suda države molilje, potpunu izreku strane krivične presude i izreći će krivičnu sankciju. U obrazloženju presude sud će izneti razloge kojima se rukovodio prilikom izricanja krivične sankcije.

Protiv presude iz stava 1. ovog člana žalbu mogu da izjave javni tužilac, osuđeni i branilac.

Izvršenje presude iz stava 1. ovog člana, kao i donošenje odluke o uslovnom otpustu sprovodi se po pravu Republike Srbije.

Rešenje o odbijanju zamolnice

Član 63.

Rešenje o odbijanju zamolnice donosi se:

1)      ako nisu ispunjene pretpostavke za izvršenje strane krivične presude;

2)      ako se osnovano može zaključiti da je lice osuđeno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti ili političkog uverenja;

3)      ako je presuda doneta u odsustvu osuđenog;

4)      ako nisu bile ispunjene pretpostavke pravičnog suđenja.

Pravna sredstva

Član 64.

Sud države molilje koji je doneo krivičnu presudu koja se izvršava u Republici Srbiji odlučuje o vanrednim pravnim lekovima izjavljenim protiv presude.

O vanrednom ublažavanju kazne, amnestiji i pomilovanju osuđenog odlučuju nadležni organi države molilje i nadležni organi Republike Srbije.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe bez odlaganja obaveštava sud države molilje o odluci domaćeg suda ili drugog državnog organa koja dovodi do obustave izvršenja strane krivične presude.

2. IZVRšENjE STRANE KRIVIČNE PRESUDE UZ PREMEšTAJ

Izvršenje uz premeštaj

Član 65.

Državljanin Republike Srbije koji u stranoj državi izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode može biti premešten u Republiku Srbiju u cilju izdržavanja krivične sankcije.

Saglasnost za premeštaj osuđenog iz stava 1. ovog člana daje ministar nadležan za pravosuđe. Saglasnost može biti uskraćena ako je osuđenom u trenutku podnošenja molbe preostalo da izdrži manje od šest meseci krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.

Načelo specijaliteta

Član 66.

Ako bude premešten u Republiku Srbiju, osuđeni ne može da bude pritvoren, krivično gonjen ili podvrgnut izvršenju krivične sankcije za krivično delo izvršeno pre predaje, osim za delo za koje je premešten.

Odredba stava 1. ovog člana neće se primeniti:

1)      ako se osuđeni izričito odrekao garancije iz stava 1. ovog člana;

2)      ako osuđeni, iako je imao mogućnosti, nije napustio teritoriju Republike Srbije u roku od 45 dana od dana uslovnog otpusta ili izdržane kazne, ili ako se vratio na teritoriju Republike Srbije.

Dokumentacija

Član 67.

Uz zamolnicu se prilaže overeni prepis strane krivične presude i izjava osuđenog da je saglasan sa premeštajem.

Pretpostavke za premeštaj

Član 68.

Premeštaj osuđenog u Republiku Srbiju radi izvršenja strane krivične presude može se izvršiti ako su ispunjene pretpostavke predviđene članom 7. ovog zakona i jedna od sledećih pretpostavki:

1)      da će izvršenje krivične sankcije u Republici Srbiji poboljšati izglede za društvenu rehabilitaciju osuđenog;

2)      da je osuđeni saglasan sa premeštajem.

Postupak

Član 69.

Odredbe člana 61. stav 1, 2. i 4. i čl. 62. do 64. ovog zakona shodno se primenjuju na postupak izvršenja strane krivične presude uz premeštaj.

Izreka presude kojom se dozvoljava izvršenje strane krivične presude uz premeštaj sadrži i odluku kojom se odobrava premeštaj osuđenog.

3. IZVRšENjE DOMAč†E KRIVIČNE PRESUDE

Predmet izvršenja

Član 70.

Izvršenje krivične sankcije izrečene presudom domaćeg suda može se zahtevati od strane države, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Dokumentacija

Član 71.

Uz zamolnicu se prilaže original ili overena kopija domaće krivične presude sa klauzulom pravnosnažnosti i izvršnosti.

Pretpostavke za podnošenje zahteva

Član 72.

Domaći sud može zahtevati izvršenje krivične presude u stranoj državi ako je ispunjena jedna od sledećih pretpostavki:

1)      da je osuđeni državljanin strane države;

2)      da osuđeni ima prebivalište ili boravište u stranoj državi;

3)      da osuđeni izdržava u stranoj državi kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode po ranije izrečenoj presudi.

Odluka o ustupanju izvršenja domaće krivične presude

Član 73.

Rešenje o pokretanju postupka za izvršenje domaće krivične presude u stranoj državi donosi vanpretresno veće suda koji je doneo presudu u prvom stepenu, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca.

Zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice

Član 74.

U hitnim slučajevima domaći sud može zamoljenoj državi podneti zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice.

Zahtev sadrži:

1)      podatke potrebne za utvrđivanje istovetnosti osuđenog;

2)      činjenični opis i pravnu kvalifikaciju dela;

3)      izjavu o postojanju sudske odluke ili optužnog akta iz člana 15. tačka 3) ovog zakona;

4)      izjavu da će biti podneta zamolnica.

Zahtev se nadležnom organu zamoljene države može podneti neposredno, preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Postupanje sa zamolnicom

Član 75.

Zamolnica i dokumentacija se dostavljaju zamoljenoj državi uz zahtev da u najkraćem roku dostavi obaveštenje o svojoj odluci.

Ako se osuđeni nalazi na slobodi, od strane države se može zatražiti da ga liši slobode.

Posledice preuzimanja izvršenja domaće krivične presude

Član 76.

Ako zamoljena država preuzme izvršenje domaće krivične presude, postupak izvršenja krivične sankcije u Republici Srbiji se obustavlja.

Ako zamoljena država ne preuzme izvršenje domaće krivične presude ili ako osuđeni izbegne izvršenje krivične sankcije u zamoljenoj državi, nadležni sud u Republici Srbiji nastaviće postupak izvršenja presude.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe obaveštava inostrani organ o svakoj odluci suda ili drugog državnog organa koja ima uticaj na izvršenje domaće krivične presude.

4. IZVRšENjE DOMAč†E KRIVIČNE PRESUDE UZ PREMEšTAJ

Predmet izvršenja

Član 77.

Osuđeni koji u Republici Srbiji izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode može biti premešten u zemlju svog državljanstva odnosno prebivališta ili boravišta radi izdržavanja krivične sankcije u skladu sa odredbama ovog zakona.

Obaveštenje o mogućnosti izvršenja presude uz premeštaj

Član 78.

Sud koji je izrekao prvostepenu presudu ili zavod u kome osuđeni izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode obaveštava osuđenog o mogućnosti izvršenja domaće krivične presude uz premeštaj.

Molba za premeštaj

Član 79.

Zavodu ili sudu iz člana 78. ovog zakona osuđeni može podneti molbu za premeštaj.

Molbu iz stava 1. ovog člana može podneti i država čije državljanstvo ima osuđeni odnosno u kojoj ima prebivalište ili boravište, ako se osuđeni sa tim saglasi.

Odlučivanje o molbi za premeštaj

Član 80.

O molbi za premeštaj odlučuje vanpretresno veće suda koji je doneo prvostepenu presudu, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca.

Sud će rešenjem odbaciti molbu za premeštaj ako je osuđenom licu u trenutku podnošenja molbe preostalo da izdrži manje od šest meseci krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.

Ako ne donese rešenje iz stava 2. ovog člana, sud će rešenjem usvojiti ili odbiti molbu za premeštaj. Protiv rešenja se može izjaviti žalba.

Postupanje sa rešenjem o usvajanju molbe za premeštaj

Član 81.

Pravnosnažno rešenje o usvajanju molbe za premeštaj, domaća krivična presuda, tekst odgovarajuće odredbe krivičnog zakonika, molba osuđenog za premeštaj i izveštaj zavoda o vremenu koje je osuđeni proveo na izdržavanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode dostavljaju se ministarstvu nadležnom za pravosuđe, radi upućivanja inostranom organu.

Izvršenje odluke o premeštaju osuđenog lica

Član 82.

Na osnovu pravnosnažne odluke inostranog organa kojom se prihvata premeštaj osuđenog, ministarstvo nadležno za pravosuđe izdaje nalog zavodu iz člana 78. ovog zakona da preda osuđenog policiji, koja ga sprovodi do strane države.

Uz nalog iz stava 1. ovog člana prilaže se rešenje o usvajanju molbe za premeštaj.

V. OSTALI OBLICI MEčUNARODNE PRAVNE POMOč†I

1. OSNOVNE ODREDBE

Predmet ostalih oblika međunarodne pravne pomoći

Član 83.

Ostali oblici međunarodne pravne pomoći obuhvataju:

1)      izvršenje procesnih radnji, kao što su pozivanje i dostavljanje pismena, saslušanje okrivljenog, ispitivanje svedoka i veštaka, uviđaj, pretresanje prostorija i lica, privremeno oduzimanje predmeta;

2)      primenu mera, kao što su nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija i optička snimanja lica, kontrolisana isporuka, pružanje simulovanih poslovnih usluga, sklapanje simulovanih pravnih poslova, angažovanje prikrivenog islednika, računarsko pretraživanje i obrada podataka;

3)      razmenu obaveštenja i dostavljanje pismena i predmeta koji su u vezi sa krivičnim postupkom u državi molilji, dostavljanje podataka bez zamolnice; korišćenje audio i video-konferencijske veze, formiranje zajedničkih istražnih timova;

4)      privremenu predaju lica lišenog slobode radi ispitivanja pred nadležnim organom države molilje.

Pretpostavke

Član 84.

Ostali oblici međunarodne pravne pomoći mogu se pružiti ako su ispunjene pretpostavke iz člana 7. ovog zakona i ako:

1)    su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonikom o krivičnom postupku;

2)    se pred domaćim sudom protiv istog lica ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela povodom kojeg se zahteva pružanje međunarodne pravne pomoći.

Načelo specijaliteta

Član 85.

Lice koje boravi u inostranstvu ne može biti lišeno slobode, pritvoreno ili krivično gonjeno za ranije učinjeno krivično delo dok se nalazi na teritoriji države molilje radi davanja iskaza u svojstvu oštećenog, svedoka ili veštaka u postupku za krivična dela povodom kojeg je pružena međunarodna pravna pomoć.

U pozivu će se posebno naznačiti da oštećeni, svedok ili veštak ima prava iz stava 1. ovog člana.

Dokumentacija

Član 86.

Uz zamolnicu se prilaže specifikacija troškova koji će biti isplaćeni svedoku ili veštaku.

Neprimenjivanje mera prinude

Član 87.

Svedok ili veštak koji se ne odazove na poziv nadležnog organa države molilje neće biti podvrgnut bilo kakvoj sankciji ili meri prinude, čak i ako je poziv sadržao takvu naredbu.

2. PRUŽANjE OSTALIH OBLIKA MEčUNARODNE PRAVNE POMOč†I STRANOJ DRŽAVI

Dostavljanje zamolnice

Član 88.

Ministarstvo nadležno za pravosuđe dostavljazamolnicu i mišljenje o ispunjenosti pretpostavki iz člana 7. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona sudu na čijem području treba preduzeti radnju.

Odlučivanje o zamolnici

Član 89.

Odluku o pružanju ostalih vidova međunarodne pravne pomoći sud donosi ceneći ispunjenost pretpostavki iz čl. 7. i 84. ovog zakona.

Pravila postupka

Član 90.

Izuzetno od člana 12. ovog zakona, na zahtev nadležnog organa države molilje preduzimanje radnji ostalih oblika međunarodne pravne pomoći vrši se na način koji predviđa zakonodavstvo države molilje, ako to nije u suprotnosti sa osnovnim načelima pravnog poretka Republike Srbije.

Prisustvo inostranog organa

Član 91.

Na zahtev nadležnog organa države molilje da bude obavešten o preduzimanju ostalih oblika međunarodne pravne pomoći, sud ga obaveštava o mestu i vremenu preduzimanja radnje pravne pomoći.

Ako oceni da bi to doprinelo boljem razjašnjenju stvari sud može da odobri predstavniku inostranog pravosudnog organa da prisustvuje preduzimanju ostalih oblika međunarodne pravne pomoći i da uzme učešće u preduzimanju određene procesne radnje.

Privremena predaja

Član 92.

Na zahtev države molilje, lice koje se u Republici Srbiji nalazi u pritvoru ili izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode može biti privremeno predato radi ispitivanja u svojstvu svedoka ili veštaka.

Pretpostavke za privremenu predaju

Član 93.

Privremena predaja lica iz člana 92. ovog zakona može se odobriti ako su ispunjene sledeće pretpostavke:

1)      da se lice saglasilo sa privremenom predajom;

2)      da prisustvo lica nije neophodno u krivičnom postupku koji je u toku pred domaćim sudom;

3)      da privremena predaja ne bi dovela do produženja lišenja slobode;

4)      da ne postoje drugi važni razlozi protiv privremene predaje.

U slučajevima predviđenim stavom 1. ovog člana može se radi privremene predaje lica odobriti tranzit preko teritorije Republike Srbije.

Odlučivanje o zahtevu za privremenu predaju

Član 94.

Sud koji je doneo odluku u prvom stepenu može rešenjem odobriti ili odbiti privremenu predaju.

U izreci rešenja kojim se privremena predaja odobrava posebno će se naznačiti:

1)      rok u kojem privremeno predato lice mora da bude vraćeno;

2)      neophodnost njegovog zadržavanja u pritvoru do povratka.

Rešenje kojim se privremena predaja odbija mora biti obrazloženo.

Žalba

Član 95.

Protiv rešenja iz člana 94. ovog zakona lice čija se privremena predaja zahteva može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana prijema rešenja. O žalbi odlučuje vanpretresno veće u roku od 48 sati.

Zajednički istražni timovi

Član 96.

Ako to opravdavaju okolnosti slučaja, sporazumom ministra nadležnog za pravosuđe i nadležnog organa strane države mogu se formirati zajednički istražni timovi.

Odlaganje pružanja pravne pomoći

Član 97.

Sud može odložiti pružanje ostalih vidova međunarodne pravne pomoći ukoliko je to neophodno radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka koji je u toku pred domaćim pravosudnim organom, a koji je u vezi sa dostavljenom zamolnicom.

O odlaganju pružanja ostalih vidova pravne pomoći obaveštava se nadležni organ države molilje, uz navođenje razloga za odlaganje.

Dostavljanje podataka bez zamolnice

Član 98.

Domaći pravosudni organi mogu, pod uslovom uzajamnosti, bez zamolnice dostavljati nadležnim organima strane države podatke o krivičnim delima i učiniocima, ako bi to bilo od koristi za vođenje krivičnog postupka u inostranstvu.

Dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana vrši se samo u slučaju da to ne ometa vođenje krivičnih postupaka u Republici Srbiji.

Domaći pravosudni organi mogu zahtevati od nadležnih organa države molilje kojima su dostavljeni podaci iz stava 1. ovog člana da ih obaveste o preduzetim radnjama i donetim odlukama.

Troškovi

Član 99.

Izuzetno od odredbe člana 11. ovog zakona, od države molilje može se zahtevati naknada troškova koji su nastali povodom veštačenja i privremene predaje lica.

3. ZAHTEVANjE OSTALIH OBLIKA MEčUNARODNE PRAVNE POMOč†I OD STRANE DRŽAVE

Dostavljanje domaćim državljanima u inostranstvu

Član 100.

Dostavljanje pismena domaćim državljanima u inostranstvu vrši se u skladu sa članom 6. ovog zakona, a može se vršiti i preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

U slučaju dostavljanja preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ovlašćeni radnik diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije potpisuje dostavnicu kao dostavljač - ako je pismeno uručeno u samom predstavništvu, a ako je pismeno dostavljeno poštom dostavljanje se potvrđuje na povratnici.

Dostava licima sa diplomatskim imunitetom

Član 101.

Licima koja uživaju diplomatski imunitet pismena se dostavljaju diplomatskim putem.

VI. PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Prestanak važenja zakona

Član 102.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju da važe odredbe Glave XXXII - Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći i izvršenje međunarodnih ugovora u krivičnopravnim stvarima (čl. 530. do 538) i Glave XXXIII - Postupak za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica (čl. 539. do 555) Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07).

Započeti postupci međunarodne pravne pomoći

Član 103.

Postupci u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona podneta molba za pružanje međunarodne pravne pomoći sprovešće se prema odredbama Glave XXXII - Postupak za pružanje međunarodne pravne pomoći i izvršenje međunarodnih ugovora u krivičnopravnim stvarima (čl. 530. do 538) i Glave XXXIII - Postupak za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica (čl. 539. do 555) Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07).

Stupanje na snagu

Član 104.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOšENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima sadržan je u odredbama člana 97. tačke 2. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima, kao i nadležnost i rad državnih organa.

RAZLOZI ZA DONOšENjE ZAKONA

Potvrđivanjem Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori", broj 10/01), Evropske konvencije o ekstradiciji („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori", broj 10/01) i Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori", broj 6/01) sa dodatnim protokolima, Republika Srbija preuzela je obavezu implementiranja navedenih dokumenata u svoj pravni sistem.

Zakonikom o krivičnom postupku („Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/01 i „Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07) delimično je regulisana materija međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ali su se u primeni tog zakona pojavila sledeća sporna pitanja: uloga ministarstva nadležnog za pravosuđe u postupku izručenja okrivljenih i osuđenih osoba; nadležnost i ovlašćenja domaćih pravosudnih organa u pružanju međunarodne pravne pomoći; način komunikacije sa inostranim organima u tom postupku, kao i troškovi postupka međunarodne pravne pomoći.

Donošenjem ovog zakona sveobuhvatno bi se uredio postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, što bi doprinelo razrešenju problema nastalih u primeni zakonskih odredaba koje uređuju ovu oblast. Pored toga, unapredila bi se saradnja Republike Srbije sa drugim državama u krivičnim stvarima i omogućilo ubrzanje krivičnih postupaka koji se vode za krivična dela organizovanog kriminala koja imaju transnacionalni karakter.

OBJAšNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REšENjA

Članovi 1. do 12. zakona (Glava I) sadrže osnovne odredbe kojima se određuju: predmet zakona, oblici međunarodne pravne pomoći, područje primene zakona, nadležnost državnih organa, sadržaj zamolnice, način komunikacije i pojedina načela postupka.

Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima obuhvata: izručenje okrivljenog i osuđenog, preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja, izvršenje krivične presude u stranoj državi i ostale oblike međunarodne pravne pomoći. Područje primene zakona proširuje se i na postupak koji je pokrenut pred organima uprave za delo koje je kažnjivo prema zakonodavstvu države molilje ili zamoljene države, u slučaju kad odluka upravnog organa može da predstavlja osnov za pokretanje krivičnog postupka. Zakonom je predviđeno da se zahtev za pružanje međunarodne pravne pomoći podnosi u vidu zamolnice, koja mora da sadrži elemente propisane zakonom. Ako zamolnica nije podneta u skladu sa zakonom, zamoljenoj strani se ostavlja rok za dopunu zamolnice. Forma zamolnice podrazumeva i overu od strane nadležnog organa zamolnice i pismena koja se prilažu, kao i njihov prevod na jezik zamoljene države ili predvod na engleski jezik. Komunikacija domaćih pravosudnih organa sa zamoljenom državom odvija se, po pravilu, preko ministarstva nadležnog za pravosuđe, ali se uvodi i tzv. neposredna komunikacija, pod uslovom uzajamnosti. U hitnim slučajevima zamolnica se može uputiti i putem INTERPOL-a. Osnovnim odredbama predviđene su i pretpostavke za pružanje međunarodne pravne pomoći, o kojima, po pravilu, odlučuje sud. Izuzetno, ministar nadležan za pravosuđe odlučuje o tome da li je reč o političkom ili vojnom krivičnom delu i o tome da li bi se usvajanjem zamolnice povredio suverenitet, bezbednost, javni poredak i drugi interesi od suštinskog značaja za Republiku Srbiju. Kao princip u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći predviđa se uzajamnost, za koju se pretpostavlja da postoji. Troškove postupka, po pravilu, snosi zamoljena država, a izuzeci su predviđeni zakonom.

Glava II zakona (članovi 13. do 40) propisuje postupak izručenja okrivljenog ili osuđenog lica stranoj državi. Određuju se krivična dela za koja se može dozvoliti izručenje, i to prema dužini zaprećene odnosno izrečene kazne. Lice koje ima državljanstvo Republike Srbije ne može biti izručeno, a zakon predviđa i druge pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi se dozvolilo izručenje. Zakonom se uvodi mogućnost izručenja lica stranoj državi po pojednostavljenom postupku, uz njegovu izričitu saglasnost. Time se izbegava deo postupka u kome se ispituje postojanje pretpostavki za izručenje, skraćuje se vreme i smanjuju troškovi postupka.

Budući da licu čije se izručenje traži može biti određen pritvor, propisani su razlozi za njegovo određivanje, trajanje i ukidanje. Izuzetno, strana država može da podnese zahtev za pritvaranje određenog lica pre podnošenja zamolnice za izručenje. U tom slučaju, lice se lišava slobode i dovodi istražnom sudiji, radi saslušanja. Ako istražni sudija odredi pritvor, on može trajati do isteka roka za podnošenje zamolnice (najduže 40 dana od dana pritvaranja), a ukida se i ako prestanu razlozi zbog kojih je određen.

Odlučujući o zamolnici, nadležni sud može doneti rešenje o tome da su ispunjene pretpostavke za izručenje ili rešenje kojim se izručenje odbija. Obe odluke podležu preispitivanju od strane neposredno višeg suda - po žalbi odnosno po službenoj dužnosti, a nakon pravnosnažnosti se dostavljaju ministarstvu nadležnom za pravosuđe. Ako donese rešenje kojim dozvoljava izručenje određenog lica, ministar nadležan za pravosuđe može postaviti određene uslove za izručenje. Rešenje kojim ne dozvoljava izručenje ministar donosi ako smatra da je reč o političkom ili vojnom krivičnom delu, ako bi se izručenjem povredili suverenitet, bezbednost, javni poredak i drugi interesi od suštinskog značaja za Republiku Srbiju ili ako u postupku suđenja u odsustvu licu čije se izručenje traži nisu bile ostvarene garancije pravičnog suđenja. Rešenje kojim se dozvoljava izručenje okrivljenog izvršava Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u dogovoru sa nadležnim organom države molilje.

Odredbama ove glave zakona predviđena su i pravila prema kojima se od strane države zahteva izručenje lica protiv koga se u Republici Srbiji vodi krivični postupak ili mu je domaći sud izrekao krivičnu sankciju. Takođe, uređen je postupak sprovođenja preko teritorije Republike Srbije lica čije je izručenje jedna strana država odobrila drugoj stranoj državi.

Glava III zakona (članovi 41. do 55) sadrži odredbe o preuzimanju i ustupanju krivičnog gonjenja. Zamolnicu za preuzimanje krivičnog gonjenja i krivične spise ministarstvo nadležno za pravosuđe dostavlja nadležnom javnom tužiocu, koji može odlučiti da preuzme krivično gonjenje lica okrivljenog ili osuđenog za krivično delo koje spada u nadležnost suda države molilje. Pored opštih pretpostavki za pružanje međunarodne pravne pomoći, potrebno je da to lice ima prebivalište ili boravište u Republici Srbiji odnosno da ovde izdržava kaznu zatvora. Preuzeti postupak sprovodi se prema odredbama domaćeg prava.

Odredbama ove glave zakona predviđena je i mogućnost da se stranoj državi ustupi krivično gonjenje osumnjičenog ili okrivljenog za krivično delo koje spada u nadležnost domaćeg suda. Ukoliko zamoljena država u roku od šest meseci od prijema zamolnice ne dostavi obaveštenje o svojoj odluci, domaći pravosudni organ će nastaviti krivično gonjenje. Isto će postupiti i u slučaju da zamoljena država odluči da ne preuzme gonjenje ili odustane od preuzimanja, odnosno ako on sam odustane od ustupanja krivičnog gonjenja.

Odredbe ovog zakona o zahtevu za pritvaranje pre podnošenja zamolnice za izručenje primenjuju se i u postupku preuzimanja i ustupanja krvičnog gonjenja.

Glava IV zakona (članovi 56. do 82) uređuje izvršenje domaće i strane krivične presude na teritoriji države čiji sud nije doneo presudu. Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, mogućnost izvršenja strane krivične presude više nije izuzetak, što je u skladu sa principom pružanja međunarodne pravne pomoći u najširem obimu. Pored ispunjenja opštih pretpostavki, potrebno da osuđeni ima državljanstvo Republike Srbije, da ovde ima prebivalište, boravište ili da izdržava ranije izrečenu krivičnu sankciju. Pre donošenja odluke sud će saslušati osuđenog o ispunjenosti pretpostavki za izvršenje strane krivične presude. Ako usvoji zamolnicu, domaći sud će u izreku presude uneti stranu krivičnu presudu i izreći krivičnu sankciju koja ne može biti stroža od sankcije izrečene stranom krivičnom presudom. Zakonom je predviđeno da se rešenje o odbijanju zamolnice donosi u sledećim slučajevima: ako nisu ispunjene pretpostavke za izvršenje; ako se osnovano može zaključiti da je lice osuđeno zbog rasne, nacionalne ili verske pripadnosti ili političkog uverenja; ako je presuda doneta u odsustvu osuđenog ili ako suđenje nije bilo pravično.

Državljanin Republike Srbije koji je osuđen u stranoj državi može da nastavi izdržavanje krivične sankcije u Republici Srbiji, ako se sa tim saglasi i ako to poboljšava izglede za njegovu društvenu rehabilitaciju.

Zakonom je predviđena i mogućnost da se izvršenje krivične presude domaćeg suda zahteva od strane države - u slučaju da je osuđeno lice državljanin te države, da u njoj ima prebivalište ili boravište ili da u toj državi izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode. Odluku o ustupanju izvršenja domaće krivične presude donosi vanpretresno veće suda koji je doneo prvostepenu presudu, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca.

Osuđeno lice koje u Republici Srbiji izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode može, radi daljeg izdržavanja krivične sankcije, biti premešteno u državu svog državljanstva odnosno prebivališta ili boravišta. Molbu za premeštaj mogu podneti osuđeno lice i država čije državljanstvo, prebivalište odnosno boravište ima osuđeno lice - uz njegovu saglasnost.

Glava V zakona (članovi 83. do 101) sadrži dredbe o ostalim oblicima pružanja međunarodne pravne pomoći, kao što su: izvršenje određenih procesnih radnji, primenu određenih mera, razmenu obaveštenja, dostavljanje pismena i predmeta koji su u vezi sa krivičnim postupkom u državi molilji, kao i privremenu predaju lica lišenog slobode radi ispitivanja pred nadležnim organom države molilje.

Pružanje navedenih oblika međunarodne pravne pomoći odbiće se ako nisu ispunjene opšte pretpostavke (član 7. ovog zakona) i u slučaju da se pred domaćim sudom protiv istog lica vodi krivični postupak za krivično delo povodom kojeg se pomoć zahteva. Osnovnim odredbama ove glave ustanovljeno je načelo specijaliteta, kojim se štite prava lica koje je pristalo da u svojstvu svedoka ili veštaka da iskaz u krivičnom postupku koji se vodi u stranoj državi. To lice - dok je na teritoriji države molilje - ne može biti pritvoreno niti krivično gonjeno za krivično delo koje je ranije učinilo. Radi ispitivanja u svojstvu svedoka ili veštaka, pod uslovima predviđenim zakonom, može se odobriti privremena predaja lica koje se u Republici Srbiji nalazi u pritvoru ili izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode.

Odredbama ove glave zakona predviđena je mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova, kao i dostavljanja podataka o krivičnim delima i učiniocima, bez zamolnice. Izuzetak od pravila da troškove pružanja međunarodne pravne pomoći snosi zamoljena država predstavlja mogućnost naknade troškova koji su nastali povodom veštačenja i privremene predaje lica. Zakonom je predviđeno da se dostavljanje pismena domaćim državljanima u inostranstvu vrši na način koji je predviđen za sve slučajeve pružanja međunarodne pravne pomoći, s tim što se dostava može vršiti i preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Glava VI zakona (članovi 102. do 104) sadrži prelazne i završne odredbe ovog zakona. Previđeno je da odredbe Glave XXXII i Glave XXXIII Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/01 i „Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07) prestanu da važe stupanjem na snagu ovog zakona, ali će se prema tim odredbama sprovesti postupci pružanja međunarodne pravne pomoći započeti do stupanja na snagu ovog zakona.

Završnom odredbom zakona predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOčENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOšENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku, kako bi se izbegle štetne posledice i stvorili svi potrebni uslovi za rad državnih organa u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i na taj način ispunili neophodni uslovi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

 

Poslednje vesti

NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu Grupa od 17 organizacija civilnog društva pozvala je danas Državno veće tužilaca, Republičkog javnog tužioca i Visoki savet sudstva da rade svoj... More detail
Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije